Forandring skaper ofte bekymring hos mennesker. Dersom grunnen for bekymring er reell bør bekymring erstattes med handling. Dersom bekymringen er grunnløs bør den legges til ro. Bekymring i seg selv utretter ingenting og er ikke av det gode. Derfor er Bibelen også opptatt av at man ikke skal bekymre seg for morgendagen, men leve i forventning til den kraft Herren gir til handling for hver enkelt dag.

I klimaspørsmålet opplever nok mange at handlingene uteblir og derfor vokser bekymringene seg stadig større. At mange opplever at de personlig ikke kan gjøre mye fra eller til skaper et press mot at «samfunnet må gjøre noe». Siden klimasaken er global blir presset automatisk at «verden må komme sammen» for å gjøre noe. Slike strømninger kan manipuleres og forsterkes. Det kan være enkelt å misbruke dette engasjementet i en overordnet ideologi som egentlig ikke handler om klima i det hele tatt. Dette er greit å være oppmerksom på, spesielt i en tid der det på kort sikt blir utformet mye symbolpolitikk og det på lengre sikt legges føringer for vesentlige endringer av verdier, sannheter og livsførsel.

Klimaet forandrer seg. Det har det gjort lenge. Hva er det som gjør at mange mener at endringene vi observerer i vår tid krever en vesentlig endring i alt fra barn og kosthold til samferdsel? Det handler egentlig om én ting: Antatt hastighet på forandringene. Grunnen til at det skal være alvorlig nå er at endringene tilsynelatende skjer for fort. Siden endringene angivelig skjer «for raskt» i et historisk perspektiv så mener mange det må være menneskelig påvirkning av klimaet. Av denne grunn begynte forskere å se på hva type menneskelig aktivitet som kunne være årsak til forandringene. Man falt ned på at det måtte ha med utslipp av CO2 å gjøre før man kunne bevise en direkte årsak og sammenheng.

Å ikke ta klimautfordringene på alvor, tatt eventuelle konsekvenser i betraktning, er unnfallende. Derfor bør man sette seg inn i og evaluere saken på normal kritisk måte.

Er forandringene i dag så raske at eneste alternativ er at det må være menneskeskapte klimaendringer?

Globale opp og nedturer kalles endring

Fra 1800 og til i dag har temperaturen i verden i gjennomsnitt økt med 1 grad og det aller meste av dette skjedde før 1940. Det er allment godkjent også av IPCC (Intergovernmental Panel for Climate Change) at det ikke har vært noen økning i gjennomsnittlig temperatur de siste 20 årene. Global oppvarming har i hvert fall foreløpig altså stoppet opp. Spådommene om ny istid og global nedkjøling på 70 tallet skjedde heller ikke.

En vitenskapelig hypotese skal bedømmes ut fra sin egnethet til å forutsi fremtidige observasjoner. Slik sett har de vitenskapelige hypotesene så langt ikke vært overbevisende. Derfor har man etter hvert sluttet å bruke ordet global oppvarming og byttet det med klimaendringer. Generelt er det greit å være oppmerksom når endringer i definisjoner og slagord skjer. Det har alltid en grunn.

Det er beleilig med ordet klimaendring. Det kan bli vanskelig å hevde hypotesers feil i fremtiden dersom klimaendringer er det som spås. Man vil få rett uansett.

Temperaturmessig er det fortsatt kaldere nå enn man mener gjennomsnittstemperaturen har vært de siste 3000 årene. Det er ca. 2 grader kaldere enn da Kong David regjerte. En halv grad kaldere enn da Jesus vandret på jorden. En grad kaldere enn da vikingene dyrket korn på Grønland, men altså ca. 1,5 grad varmere enn det kaldeste under den lille istiden fra midten av 1500-tallet og fremover.

Naturalistisk virkelighetsforståelse

I den moderne måten å regne tid på er derimot 3000 år ingenting. Grunnlaget for dagens tenkning finner man i metodologisk naturalisme med tanken om millioner av år. Ser man kloden i dette perspektivet går klimaendringer altså så raskt i dag at det må være påvirket av menneskelig aktivitet.

At metodologisk naturalisme styrer virkelighetsforståelsen er ikke nytt. Den ligger til grunn for mange tanker som reiser seg mot kunnskapen om Gud. Vesten og kirkens omfavnelse av denne ideologien banet veien for både darwinisme, humanisme, sosialisme og feminisme for å nevne noen av ideologiene. Jeg vil hevde det så sterkt som at den ligger til grunn for kristendommens fall i vesten fordi den underminerer det Bibelske verdensbilde, gudsbilde og behovet for og troverdigheten av evangeliet.

Når det kommer til klima så får den også stor betydning. Det Bibelske verdensbilde har en planet som er radikalt annerledes før flommen i Noahs dager. Det vitner det rike biologiske mangfoldet i fossilmaterialet om. Det vitner også atmosfære fra den tiden om. En atmosfære som viser en betydelig høyere konsentrasjon av både CO2 (opptil 7 ganger så høyt som nå), og O2 (rundt 30%+ istedenfor dagens 21%).

Bibelsk virkelighetsforståelse

Når Bibelens verdensbilde blir vurdert opp mot faktiske observasjoner skjer det mye spennende. For det første blir klodens klimaendringer konsentrert til 6000 år istedenfor millioner av år. Det gjør automatisk noe med forventet hastighet på klimaforandringene som er observert.

Det andre er at en global flom for 4500 år siden skaper klare forventinger til hva vi bør observere. En kataklysme som velter om på hele planetes overflate og begraver hele økosystemer er selvsagt en enorm klimaendring i seg selv. Den påfølgende istiden viser tydelig dette. Samtidig har den konsekvenser langt utover sin egen tid, ja helt frem til vår tid. At dyre og planteliv må starte på nytt, samt andre store endringer, gjør at man forventer endringer i atmosfæren.

Dr Patrick Moore, grunnlegger av Greenpeace, kobler fallet av CO2 i atmosfæren til istiden. Under istiden, da havet etter hvert ble kaldt, absorberte havet mye CO2 slik det kan gjøre når det er kaldere. Da falt CO2 nivået i atmosfæren ned til 180 deler pr million, noe som bare er 30 deler over der hvor planter begynner å dø. Det var altså faretruende lavt.

Moore kobler CO2 fallet i atmosfæren opp imot alle de lag med kalsiumkarbonat, slik som kalkstein og skifer, som finnes i verden i form av marine fossiler og sedimentære berglag. Moore har ikke en bibelsk virkelighetsforståelse, men flere av hans betraktninger er interessante i bibelsk lys.

CO 2 veldig forskjellige syn

CO2 konsentrasjonen i luften i dag er litt over 400 deler pr million og har økt betydelig fra da man begynte målingene. De første skikkelige målingene av CO2 skjedde på toppen av Mauna Loa toppen på Hawaii i 1958 og ble foretatt av Charles David Keeling. Da var det rundt 313 deler pr million. Samme plass benyttes til målinger i dag.

Tankene om at det er menneskelig aktivitet som forårsaker disse økte nivåene har vært hevdet fra 1930 tallet av Guy Stewart Callendar. Man antar at det de siste 130 årene har vært en CO2 økning på 40%. At mye av økningen mest sannsynlig er menneskeskapt er allment akseptert.

Er en CO2 økning i atmosfæren en trussel eller en velsignelse for livet på jorden?

CO2 er livsviktig for livet på jorden og er et designet element i kretsløpet. Når man ser på design så oppdager man at planter er designet for et høyere opptak av CO2 enn de har mulighet for med dagens atmosfære. I drivhus blir det pumpet inn ekstra CO2 for at plantene skal vokse og produsere optimalt. Der blir det gjerne en konsentrasjon på opptil 1200 deler pr million. Altså 3 ganger så høyt som dagens nivå. Ut ifra denne kunnskapen er det ikke overaskende at NASA i 2019 kom ut med en rapport som står gjengitt i Nature: https://www.nature.com/articles/s41893-019-0220-7

Der forteller NASA at satellittbilder viser at jorden er vesentlig grønnere i dag enn for 20 år siden.

Dr. Freeman John Dyson er en britiskfødt amerikansk fysiker og matematiker ved Princeton universitet. Han har jobbet sammen med Albert Einstein og kalles en legende i det miljøet. Han er svært høyt dekorert som vitenskapsmann og arbeider enda. Han sier i intervju med Hoover Institute: Vegetasjonen har vokst 20%, denne veksten er veldig bra for biologisk mangfold, for landbruket og for bevaring av dyrearter. Disse effektene har ingenting med klima å gjøre, men med konsentrasjonen av CO2 i atmosfæren og er langt enklere og sikrere å observere enn eventuelle klimaendringer. Dr. William Happer er også fysiker på Princeton og en av de aller mest anerkjente vitenskapsmenn i USA.

Han viser til at økningen i CO2 konsentrasjon følger en logaritmisk tilnærming. Han sier: Dersom man dobler CO2 i atmosfæren fra f.eks. 200 til 400 deler pr million og la oss si at det gir 1 grad økning i temperatur slik vi har observert, så må man doble på nytt fra 400 til 800 for å få en grad til og 800 til 1600 for enda en grad. Co2 økning vil altså ha en stadig mindre effekt på klimaet etter hvert som det øker i atmosfæren. Dette var forutsagt av den svenske vitenskapsmannen Svante Arrhenius allerede på 1800-tallet og han fikk rett. Realistisk sett vil altså CO2 alene bare kunne gi en total temperaturøkning på kanskje 2 grader dersom hele den temperaturøkningen vi har målt så langt faktisk skyldes CO2 i det hele tatt. I og med at temperaturen altså ikke har økt de siste 20 årene så er det stadig flere som viser til andre mekanismer enn CO2. Solaktivitet og skydekke er noen av de tingene det blir pekt på.

Freeman Dyson sier: «CO2 er så nyttig på så mange områder at det er galskap å prøve å redusere den.» «vi vil fortsette å brenne hydrokarboner og resultatet er sannsynligvis godt, jorden blir grønnere.»

William Happer nevner også at økte CO2 andeler i luften har en annen stor fordel for planter. Økt CO2 nivå gir planter mye større tørkeresistens. Grunnen er at planten må åpne opp små hull på sine blader for å suge inn CO2, men når den gjør det så vil den samtidig miste mange vannmolekyler til atmosfæren og sløser dermed bort vann på å prøve å fange CO2 molekyler. Med høyere konsentrasjon av CO2 i atmosfæren vil planter ha mye større evne til å overleve i tørre områder.

I dag går det altfor mye vann med i produksjonen av sukker hos planter via fotosyntesen fordi det er en CO2 hungersnød i planteverdenen. Den økte produktiviteten i landbruket som en høyere konsentrasjon av CO2 medfører har en verdi på mange 100 millioner dollar i året, så når folk snakker om sosiale kostnader ved økt CO2 så er det helt feil, det er i stedet motsatt. Det er store kostnader forbundet ved for lavt nivå, ifølge Happer. Han sier også at han ikke klarer å se en eneste negativ effekt av økt nivå av CO2 i atmosfæren.

Moore påpeker at de fleste planter bruker en fotosynteseversjon som kalles C3 og som klarer seg mye bedre om CO2 nivået går mer opp.

Hydrokarboner en velsignelse?

Dagens klimaspørsmål sentreres altså rundt brenningen av hydrokarboner med spesielt fokus rundt olje og gass. Det er interessant for hvor kommer oljen og gassen fra? Det vet vi ikke. Vi vet at kull kommer fra organisk materiale. Men hydrokarboner i form av olje og gass er derimot slett ikke sikkert kommer fra et organisk opphav. Grunnen er bl.a. at vi finner hydrokarboner på fjerne himmellegemer i vårt solsystem. Slik som f.eks. metan som vi finner masse av på gassgiganter som Jupiter og Saturn, men også på Mars og månen Titan.

Jeg tror på en Gud som la ned metaller og flotte edelstener i mange fine farger i bakken til vår glede og nytte. Hva om Gud i sin forutviten la olje og gass i bakken? Av alle de milliarder av mennesker som i dag bor på jorden, hvor mange av dem hadde aldri eksistert dersom vi ikke begynte å bruke olje? Hadde du eksistert? Oljen og gassen har ført til en enorm velstandsøkning som savner sidestykke i historien. Den har gjort det mulig å frigjøre store mengder mennesker til å forske på f.eks. medisiner og teknologi. Dette har stor skyld i at jeg lever i dag, i tillegg til økt matvareproduksjon som gjør dagens befolkning mulig. Den har gjort det mulig for meg å møte mange i evigheten som ikke hadde vært der om ikke oljen og gassen var en del av den verden Gud har laget.

De som ønsker å fjerne bruken av dette på kort tid har neppe kunnskap om hvilke konsekvenser det vil få, spesielt for den fattige delen av verden. Om de forstår det så viser de lite omtanke for dem det vil gå hardest utover.
At kristne mennesker blir mer opptatt av klimaspørsmål er naturlig. Det er å forvente at flertallet av kristne vil følge det resten av flertallet mener til enhver tid også i klimaspørsmål så lenge de ikke er forankret i en annen ideologi og virkelighet enn den som preger vår samtid.

Ideologi og fakta

At det er ideologi inne i bildet er helt klart og Dr Moore forsterker dette inntrykket når han sier: “Jeg vil beskrive klima bevegelsen som en kombinasjon av ekstrem politisk ideologi og en religiøs kult blandet sammen.” “Det er et svært, svært farlig sosialt fenomen. Det får dem til å tenke at de har rett til å diktere hva vi skal gjøre.”
Det han sier vises i praksis av de fremste forkjemperne politisk slik som Alexandria Ocasio-Cortez. Hun er kongressmedlem fra det demokratiske partiet i USA og kjemper for Green New Deal. Hun sa nylig følgende: «Fakta betyr ingenting når man moralsk har rett.» Ikke så ulikt slik sosialister alltid har tenkt. Alle vil instinktivt mene at det er moralsk galt å ødelegge jorden. Ut fra en slik logikk betyr altså fakta ingenting dersom det er, eller skapes, den aller minste mulighet for at menneskelig aktivitet kan ødelegge jorden.

Svært mange tenker akkurat slik som Ocasio-Cortez enten bevisst eller ubevisst. Da skjønner man at ideologiene som klimasaken bunner i har enorm sprengkraft til å endre samfunnet totalt og bør tas på høyeste alvor. Da forstår man også hvorfor politikere flest kjøper denne tankegangen. Hvorfor pengene flyter i denne retningen. Hvorfor vitenskapsmenn hiver seg på bølgen.

Frukt

Har du tenkt over hva en slik ideologisk tanke betyr for Gud, for kristen tro, for Bibelens budskap? Hva sier Jesus? «Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal slett ikke forgå.» Ønsker du å være aktuell i ditt vitnesbyrd i dag så start der. Jeg kan love deg at du ikke kommer til å bli populær.
Gud skal selv avvikle, ja ødelegge jorden. Når mennesker skal «redde jorden» blir Gud raskt en motstander. På frukten skal man kjenne treet.
Bibelen taler om de forgjengelighetsprosessene verden ble lagt under etter syndefallet. Det er en god ting for gjenopprettelsen av det særdeles gode skaperverket er avhengig av at alle spor av synd, lidelse, katastrofer og død forsvinner. Gud skal gjøre alt nytt.

Jorden er skapt for menneskets glede, til menneskets fremme, men som Dr Moore sier: «I den ekstreme klimakampen blir våre barn lært at vi er onde og naturen er god. Det beste for naturen er at det blir vesentlig færre av oss.» Vi må slutte å få barn sies det nå høyt fra flere fra klima og venstresiden. Vær fruktbare og bli mange sier skaperen.

God trøst

Den som lar Bibelens virkelighetsforståelse, gudsbilde og løfter prege sin tenkning har god trøst.

Jorden opplever etterdønninger etter den største klimaendring som har skjedd i jordens historie for 4500 år siden. Samtidig er det naturlig nok her Gud gir sitt klimaløfte:

«Så lenge jorden står heretter skal såtid og høsttid, kulde og hete, sommer og vinter, dag og natt aldri ta slutt»

1. Mosebok 8.22.

Bekymring til side, vi trenger handling. Handling på vår forvaltning av tid, våre penger, vårt forbruk, vårt miljø, vår tro og vårt kall. Handling i forhold til å rive ned de ideologier som forgifter vårt samfunn og ødelegger klimaet mellom mennesker og som har fått oss til å drepe over 1 milliard barn i mors liv. Ideologier som kirken har omfavnet, men som reiser seg mot kunnskapen om Gud. Ideologier som har ført til at Romerbrevet kapittel 1 med utrolig presisjon har gått i oppfyllelse i vår tid fra 60-tallet og frem til i dag. Ideologier som har revet ned alle skaperordningene i samme tidsperiode og gjort at samfunnet og kirken er overgitt til et udugelig sinn.

Paris-avtalen ønsker å begrense temperaturen til en økning godt under 2 grader fra før industriell tid. Siden den altså allerede har steget 1 grad betyr det at man ønsker å bruke 100 vis av milliarder av kroner over hele verden for å hindre godt under 1 grads økning. Er det god ressursforvaltning? Flere ledende vitenskapsmenn og historien selv peker snarere på at en reduksjon av CO2 i atmosfæren er skadelig. Burde de midlene heller blitt brukt til f.eks. å rense havet og elvene for plast? Hvorfor ligger ikke alt fokus på de lokale håndgripelige løsningene istedenfor de globale diffuse problemene?

Den temperaturøkningen man frykter i dag vil gi oss en temperatur omtrent på linje med den Jesus hadde når han vandret på jorden. Jeg opplever ikke at Jesus var bekymret for det globale klimaet. Jesus var opptatt med å forkynne at Guds rike var kommet nær, og at hans død skulle gjelde til syndenes forlatelse for hver den som tror. Dette budskapet forkynte han helt til klimaet ble så hardt at de religiøse tok ham av dage. Det er dette budskapet sanne kristne er kalt til å forkynne og Jesus har lovet å gå med inntil verdens ende!