SKAPER mener følgende artikkel også er høyaktuell i Norge, hvor bekjennende kristne som tror på evolusjon sår sine frø som skaper tvil om hva Bibelen sier innen stadig flere kristne menigheter, skoler og bibelskoler.

Original forfatter: Calvin Smith, Answers in Genesis. Oversatt av SKAPER. Original artikkel første gang publisert 17.01.2022.

BioLogos; en falsk undervisningsorganisasjon som gir plattform for lærere som ikke tror på Bibelen eller Jesu Kristi evangelium. Hvorfor alle kristne bør lese denne artikkelen om falske lærere fra BioLogos:

Hvis Jesus som et begrenset menneske tok feil fra tid til annen, er det ingen grunn til å anta at Moses, Paulus, Johannes skrev Skriften uten feil.
—BioLogos-bidragsyter Kenton Sparks

Selv om Bibelen antar en viss måte å se på kosmos på, er Bibelen feil fra et vitenskapelig synspunkt.
—BioLogos-bidragsyter Peter Enns

For det første handler inkarnasjonen ikke først og fremst om korset. Gud sender ikke Jesus for å dø. Gud krever ikke Jesu død for å tilgi menneskehetens synd. Jeg hevder at Gud ikke ville korset. . . Kristi død var ikke en del av Guds guddommelige plan.
—BioLogos-bidragsyter Joseph Bankard

Et omfattende søk på BioLogos-nettstedet viser at de ikke underbygger eller forklarer evangeliet i noen detalj. Formålserklæringen deres sier ganske enkelt;

BioLogos gransker Guds Ord og Guds verden for å inspirere til autentisk tro for i dag. Vår visjon er at tro og vitenskap arbeider hånd i hånd. 1

Videre er deres «Hva vi tror»-seksjon oppsummert av uttalelsen;

BioLogos inviterer kirken og verden til å se harmonien mellom vitenskap og bibelsk tro når vi presenterer en evolusjonær forståelse av Guds skaperverk. 2

Gjenfødte troende burde være forferdet over det Biologos og deres bidragsytere har uttalt i klar motsetning til Guds åpenbarte ord og Jesu Kristi evangelium. Vi oppfordrer deg til å lese følgende artikkel og dele med andre for å advare mot denne organiserte og innflytelsesrike gruppen av falske lærere som så ofte underviser ved bibelskoler og seminarer over hele verden.

Nødvendig splittende

Mange som ser tittelen på artikkelen min vil sannsynligvis anse den som altfor provoserende og ekstremt lite veldedig i henhold til kristne standarder. Tross alt er det en alvorlig anklage å erklære en bekjennende troende eller organisasjon for å være kjetter og skyldig i falsk lære. Jesu advarsel mot å fornærme broren din (sammenligner fornærmelser med drap) virker på samme måte her, så det bør riktignok aldri gjøres lettvint.

‘Dere har hørt det er sagt til de gamle: Du skal ikke slå i hjel, men den som slår i hjel, skal være skyldig for domstolen. Men jeg sier dere: Den som uten grunn harmes på sin bror, skal være skyldig for domstolen. Og den som sier til sin bror: Raka! skal være skyldig for Rådet. Og den som sier: Du dåre! skal være skyldig til helvetes ild. ‘
Matteus 5:21-22

Når jeg forstår den fulle vekten av å rette en slik anklage, hevder jeg imidlertid likevel at BioLogos-organisasjonen er skyldig som anklaget, og jeg ber mine medkristne om å veie de bibelske argumentene som er lagt frem i denne korte avhandlingen og undersøke om denne påstanden er velbegrunnet – spesielt de som samhandler med, samarbeider med eller støtter BioLogos på noen måte.

Hva er BioLogos?

BioLogos er en organisert gruppe av bekjennende kristne som består av forskere og teologer som er dedikert til å overbevise den kristne kirke om å ta i bruk evolusjon som den kreative mekanismen Gud brukte for å skape verden. Dette gjenspeiles i de første «kjerneverdiene» og deres «Hva vi tror»-siden på nettstedet deres.

«Vi omfavner den historiske kristne tro, og opprettholder Bibelens autoritet og inspirasjon.»

«Vi tror at Gud skapte universet, jorden og alt liv over milliarder av år. . .» 3

«Vi tror at mangfoldet og det innbyrdes forholdet mellom alt liv på jorden er best forklart av en gudelig styrt evolusjonsprosessen med felles avstamning. . .» 4

De fleste mennesker, når de hører ordet evolusjon, tenker virkelig på apelignende skapninger før mennesket. Men det er bare en del av det. Evolusjon er et sekulært humanistisk (tenk ateistisk, naturalistisk, materialistisk syn) og hedensk syn (tenk på panteisme) av opprinnelsen – mer om dette om et øyeblikk. Det er egentlig fire typer evolusjon som utgjør dette ordet:

 • Kosmologisk/astronomisk evolusjon: Big Bang (alt kom fra ingenting) og stjerneutvikling.
 • Geologisk evolusjon: millioner av år med langsomme, gradvise ansamlinger av lagdelt stein.
 • Kjemisk evolusjon: det første enkle livet kom fra ikke-levende materie, også kalt abiogenese.
 • Biologisk evolusjon: en encellet enkel livsform endret seg fremover og oppover for å utvikle alle andre livsformer gjennom tidene.

BioLogos ble grunnlagt i 2007 med Francis Collins (den tidligere lederen av National Institutes of Health, utnevnt av USAs tidligere president Barack Obama) i spissen og ble i stor grad finansiert med et tilskudd fra den teistisk evolusjonære Templeton-stiftelsen.

Selv om BioLogos utgir seg for å «omfavne den historiske kristne tro», leter man forgjeves etter et robust forsvar for kristen doktrine, spesielt slik den er historisk forstått. Snarere er deres uttalelser om Bibelen formulert i tvetydig språk, for eksempel, «kristen doktrine er stort sett forenlig med vitenskapelige beretninger om vår opprinnelse.»

I motsetning til dette blir utsagn om «sannheten» i evolusjonshistorien alltid gjort med absolutt autoritet. For eksempel,

«Fossiler gir et vindu inn i den fjerne fortiden, og avslører hvordan livet har endret seg gjennom store perioder av jordens historie.» 5

«I løpet av de siste par tiårene har vår forståelse av genetikk vokst dramatisk, og gir overveldende bevis på at mennesker deler felles forfedre med alt liv på jorden.» 6

De har til og med innrømmet i en artikkel fra 2010, «Med hvilke grunner kan man hevde at den kristne Gud er skaperen?» (senere fjernet fra nettsiden deres) at deres syn på opprinnelse ikke er utpreget kristent. Dette avslørte at det de tror om skaperverket ikke var avledet fra Guds Ord og har ingenting å gjøre med teksten i Skriften, noe som er nøkkelelementet i argumentasjonen min, som vi skal se.

Skapelseshistorien til BioLogos er kompatibel med mange trostradisjoner. Både muslimer, jøder og kristne kan tilpasse sin tro med BioLogos-beretningen om vår opprinnelse, og det er ingen måte å gi et vitenskapelig bevis for en monoteistisk tro fremfor en annen. 7

Snarere vil en utforskning av hva BioLogos-bidragsytere tror vise at det de lærer faktisk er i motsetning til Guds Ord, noe som beviselig gjør det til falsk lære.

Bibelens advarsel mot falske lærere

Romerbrevet inneholder apostelen Paulus’ siste instruksjoner og en alvorlig advarsel for både menigheten i hans tid og våre menigheter i dag:

‘Men jeg formaner dere, brødre: Hold øye med dem som volder splittelse og anstøt imot den lære som dere har lært. Vend dere fra dem! For disse tjener ikke vår Herre Jesus Kristus, men sin egen buk. Og ved sine fagre og smigrende ord dårer de hjertene til de godtroende. ‘
Romerne 16:17-18

En analyse av Romerne 16:17–18

I vers 18 advarer Paulus mot de som ikke tjener Kristi sak, selv om de var blant menigheten (og antagelig identifiserte seg som troende). I stedet tjener de seg selv og lurer de naive.

I vers 17 gjør Paulus det klart at troende bør unngå dem og ikke omgås dem (det greske ordet her er ekklinete, som betyr å avvike fra [unngå], sky eller forkaste). Titus 3:10 gjentar den samme konklusjonen angående splittende lære:
‘Et menneske som farer med vranglære, skal du vise fra deg, etter at du har formant ham én gang og én gang til. ‘
Titus 3:10

Disse splittende menneskene avviser tydeligvis det Jesus lærte i sin yppersteprestelige bønn i Johannes 17: at de troende skulle være forent. Paulus hadde nettopp gjentatt dette tidligere i Romerne 15:5–6 (også beskrevet i Efeserne 4:1–6).

‘Må så tålmodets og trøstens Gud gi dere å ha ett sinn innbyrdes, etter Jesu Kristi forbilde, for at dere samstemmig og med én munn kan prise Gud, vår Herre Jesu Kristi Far. ‘
Romerne 15:5-6

Hvem er disse menneskene (falske lærere)?

For å oppsummere det hele, identifiserer Paulus (under påvirkning av Den Hellige Ånd) falske lærere som alle som underviser i doktriner i strid med det kirken hadde blitt undervist. I historisk sammenheng ville dette ha vært hva disiplene lærte menigheten under Den Hellige Ånds veiledning, og som senere ble nedtegnet i Bibelen. I dag betyr dette hele Bibelen (i denne artikkelen med vekt på Det nye testamente).

Apostelen Peter advarte også mot falske lærere, og minnet den nye kristne kirken om at falske profeter allerede var blant Guds folk og ville plage kirken innenfra gjennom historien. Advarselen hans angående deres endelige skjebne er også alvorlig:

‘Men det sto også fram falske profeter i folket. Slik skal det også blant dere komme falske lærere, slike som lurer inn vranglære som fører til fortapelse. De fornekter den Herre som kjøpte dem, og fører over seg selv en brå fortapelse. Mange vil komme til å følge dem på deres skamløse ferd, og for deres skyld skal sannhetens vei bli spottet, og i sin griskhet vil de utnytte dere til sin egen vinning med oppdiktede ord. Men fra gammel tid er ikke dommen over dem uvirksom, og deres fortapelse sover ikke. ‘
2 Peter 2:1-3

Se også den korte boken til Judas, hvor disse tingene allerede var blitt en realitet. Videre sa Jesus:

‘Vokt dere for de falske profetene! De kommer til dere i fåreham, men innvendig er de glupende ulver. ‘
Matteus 7:15

Jesus og andre forfattere i Det nye testamente befalte kristne å «ikke la seg forføre».

Se til at dere ikke blir ført vill!. . . . (Lukas 21:8)

Far ikke vill . . . . (1. Korinter 15:33)

Far ikke vill . . . . (Galaterne 6:7)

Far ikke vill . . . . (Jakob 1:16)

Dette er uttalt fordi kristne kan bli lurt. Dette er grunnen til at det er viktig å være kresne og teste ting mot Skriften. Det er åpenbart at NT-forfatterne ønsket at troende skulle være på vakt mot falske lærere som infiltrerer menighetens ledere og påvirker mennesker negativt. Tatt i betraktning de riktignok vanskelige nyansene kirken har behandlet gjennom årene, å undervise feil ubevisst versus å undervise falskt, diskutere ikke-essensielle doktriner (f.eks. eskatologi og dåp) kontra ikke-omsettelige sannheter som treffer selve hjertet av Skriftens autoritet og evangeliet i seg selv (f.eks. Kristi guddom, jomfrufødsel, syndfrie liv, soningsdød og oppstandelse), kan noen spørre, er det en definitiv måte å definere falske lærere med absolutt sikkerhet?

Klare bibelske definisjoner av «falske lærere»

Her er to klare kriterier for å fastslå falsk lære.

 1. Hvis det kan påvises at en bekjennende kristen underviser i direkte motsetning til hva Skriftens forfattere kommuniserte (spesielt angående doktriner som direkte påvirker essensielle doktriner og evangeliet), uten mulig rom for andre tolkninger, er han eller hun en falsk lærer.

Dette første kriteriet kan bestrides ved å hevde at den falske læreren mener at bibelskribentene faktisk underviste i det synet han eller hun fremmer. Med andre ord kan den falske læreren ta feil, men hvis den falske læren er basert på feiltolkning i stedet for direkte fornektelse, er den falske læreren kanskje ikke en fullverdig kjetter. I så fall bør han absolutt korrigeres og holdes fra å lære andre feil. Men hvis en falsk lærer er åpen for korrigering, vil han ikke være underlagt samme nivå av ekskludering fra kirken.

 1. Det andre kriteriet er mye klarere. Hvis en antatt kristen lærer innrømmer at det han lærer er i strid med det de bibelske forfatterne, apostlene og Jesus selv lærte, er han en falsk lærer. På det tidspunktet er det ingen tvil om det. Uansett hvor mye nåde eller nytte av tvilen man kan bruke på noens undervisning, er dette en utvetydig og ubestridelig måte å identifisere en kjettersk falsk lærer.

Det er klart, hvis en bekjennende kristen sier: «Ja, jeg tror at Jesus/Paulus/Peter etc. underviste XYZ-doktrine i Skriften, men jeg tror ikke det de lærte om XYZ er sant,» så er han en falsk lærer som fremmer kjetteri .

Faktisk, ifølge Romerne 16, ville det å benekte dette argumentet i seg selv bli betraktet som falsk lære, da dette ville være å fornekte Paulus’ klare lære om å unngå de som underviser mot det apostlene lærte! Og dette er så innlysende at alle som argumenterer mot dette rett og slett burde gi opp å prøve å identifisere falske lærere. Bibelen sier derimot gjentatte ganger at vi skal gjøre det.

Det bør også bemerkes at Skriftens bud med hensyn til å skille seg fra falske lærere gjelder for alle troende og har implikasjoner for dem de omgås. Den direkte implikasjonen er at hvis en sann troende på Kristus skulle oppdage at han samarbeider, omgås, støtter eller samarbeider med en falsk lærer (forutsatt at han har hatt tid til å undersøke bevisene for en slik anklage), bør han umiddelbart ta avstand fra personen eller gruppen.

I del to vil vi vise hvorfor BioLogos passer til de bibelske kriteriene for falsk lære.

 

Fotnoter

 1. “About Us,” BioLogos, accessed December 30, 2021, https://biologos.org/about-us#our-mission.
 2. “What We Believe,” BioLogos, accessed December 30, 2021, https://biologos.org/about-us/what-we-believe.
 3. “The Identity of BioLogos Core Values,” BioLogos, accessed December 27, 2021, https://biologos.org/about-us#our-mission.
 4. “What We Believe,” Points 8 and 9, BioLogos, accessed December 27, 2021, https://biologos.org/about-us/what-we-believe.
 5. “Common Questions: What Does the Fossil Record Show?,” BioLogos, last updated July 9, 2021, https://biologos.org/common-questions/what-does-the-fossil-record-show/.
 6. “Common Questions: What Is the Genetic Evidence for Human Evolution?,” last updated March 11, 2019, https://biologos.org/common-questions/what-is-the-genetic-evidence-for-human-evolution.
 7. “On What Grounds Can One Claim that the Christian God Is the Creator?,” BioLogos, last updated March 10, 2012, http://web.archive.org/web/20150905184500/https://biologos.org/questions/biologos-and-christianity.