SKAPER mener følgende artikkel er relevant i Norge da mange teologer i vårt land lytter til en av Biologos sine talspersoner – pastoren Tim Keller.

Original forfatter: Calvin Smith, Answers in Genesis. Oversatt av SKAPER. Original artikkel første gang publisert 24.01.2022.
Første del av artikkelen kan du lese her: BioLogos: Kjetteri og vranglære, del 1

Hva lærer BioLogos?

BioLogos beskriver seg selv som en kristen organisasjon som erklærer: «Vi omfavner den historiske kristne troen, opprettholder Bibelens autoritet og inspirasjon,» men som fremmer ideen om at Gud brukte evolusjonære prosesser til å skape over milliarder av år (fotnote 1). I del 1 undersøkte vi hvordan man identifiserer falske lærere. Passer BioLogos til denne betegnelsen?

For å avgjøre om undervisningen deres er forenlig med det Bibelen lærer, må vi forstå synet på «evolusjonær skapelse» og hva som gjør det forskjellig fra både bibelske kreasjonisters synspunkter og andre gammel-jord skaperforestillinger. Selv om det er mange emner vi kan utforske, la oss for korthets skyld bare se på tre for å gjøre det klart: skapelsen, Noahs flom og Adam som en historisk figur.

Skapelsen

For det første må det forstås at BioLogos aksepterer den sekulære forståelsen av opprinnelse (historien om evolusjon) helhjertet. De fremmer aktivt konseptet om at det ikke er noen konflikt mellom vitenskap og Skriften, men det de mener med vitenskap er sekulære, evolusjonistiske tolkninger og antakelser innen astronomi, geologi, biologi og antropologi, med Gud på en eller annen måte bak det hele.

Troen inkluderer en «mikrobe-til-menneske»-forståelse av hvordan livet angivelig utviklet seg i en konstant kamp for overlevelse, som involverte død og sykdom over milliarder av år, i motsetning til Bibelens beskrivelse av en seks-dagers eks-nihilo-skapelse. En nærmere titt på den evolusjonære rekkefølgen står i sterk kontrast til 1. Mosebok. 2

Selv om BioLogos’ nettsted har en rekke meninger fra sine bidragsytere som gir rom for ulike nyanser angående 1. Mosebok 1–11 (som jeg skal demonstrere mer grundig senere), blir disse kapitlene behandlet av de fleste av deres bidragsytere som ikke-bokstavelige. Kun som bærer av teologiske sannheter, men ikke tekst om beskriver bokstavelige, historiske hendelser.

Noahs flom

Tilhengere av en gammel jord hevder nesten alltid at Noahs flom ikke var global, men snarere en lokal flom. BioLogos innser at lagene av sedimentære bergartene som er sett rundt om i verden enten måtte legges ned over enorme eoner av tid eller over en kort periode i den verdensomspennende syndefloden. Det kan ikke være begge deler. De trenger den geologiske kolonnen for å gi antatte bevis for millioner av år, og argumenterer derfor for en lokal flom som ville ha etterlatt relativt få geologiske spor. Hvorfor trengs det da en stor ark for å redde dyr eller fugler fra en lokal flom? Hvordan kunne arken flyte mot strømmen og på en eller annen måte lande i de høye fjellene (i Ararat) langt over den lille flomsletten der det angivelig fant sted?

Selv om noen BioLogos-bidragsytere holder synet på en lokal flom, har de en tendens til å frata Noahs flom enhver reell historisk/fysisk kontekst ved å gjøre den mytologisk/ikke-bokstavelig. Som en BioLogos-artikkel som kritiserer bibelsk skapelse og AiG Ark Encounter-utstillingene forklarer,

«Historien om Noahs flom vitner ikke om bokstavelig historiske hendelser. Selv om den bibelske historien kan være basert på en faktisk flom i Mesopotamia-regionen, er dens ultimate budskap å forkynne Guds suverenitet over naturen og hans rettferdighet, kjærlighet og nåde, ikke å gi informasjon om historiske katastrofer.» 3

Adam og Eva som virkelige personer

Lik det eller ikke, debatten om Adam (og som regel Eva) var en ekte historisk person har, med BioLogos i spissen, nå blitt mainstream i kristen akademia, og bidrar med mye publisert materiale til støtte for «alternative» synspunkter.

Selv om noen av deres bidragsytere åpner opp for ideen om at Gud kanskje tildelte to individer menneskelig status blant en gruppe av utviklede hominider som menneskehetens forfedre, vil mange av dem si at det ikke fantes noen bokstavelig Adam og Eva. De første menneskene stammer ifølge Biologos fra apeliknende forfedre, som igjen nedstammet fra lavere organismer – i samsvar med sekulær hedensk evolusjonstanke istedenfor Bibelen.

En av artiklene på BioLogos sitt nettsted forklarer det «vanlige, tradisjonelle synet» i motsetning til det evolusjonære skapelsessynet de støtter.

I et vanlig tradisjonelt syn ble Adam og Eva skapt de novo – de ble skapt av Gud som fullt dannede mennesker (Homo sapiens), for omtrent 6000 til 10.000 år siden. Gud skapte dem raskt og fullstendig som fullskapte mennesker uten biologiske forfedre. I dette tradisjonelle de novo-synet er Adam og Eva «eneste forfedre»: de var de to første menneskene, og de alene ga opphav til alle andre mennesker. Genesis-beretningen anses å være en oversikt over virkelige hendelser som ligner på måten en journalist ville registrere dem i dag. 4

En av BioLogos’ fremhevede bidragsytere og ‘ressurs’-samarbeidspartner, Dr. Denis Lamoureux, har rett ut erklært: «Adam har aldri eksistert.» 5

(Lesere bør forstå at man ikke trenger å være en bibelsk kreasjonist for å være berettiget bekymret for BioLogos’ radikale avvisning av Adam som en reell historisk skikkelse. Mange evangelikale har kommentert de massive teologiske problemene som skapes ved å kaste bort den bibelske Adam.) Den ledende ateisten, Richard Bozarth, forsto dette langt bedre enn forfatterne på BioLogos. Han kommenterte en gang,

«Kristendommen har kjempet, kjemper fortsatt, og vil kjempe mot vitenskapen til sin desperate slutt over evolusjonen, fordi evolusjonen ødelegger fullstendig selve grunnen til at Jesu jordiske liv visstnok ble gjort nødvendig. Ødelegg Adam og Eva og arvesynden, og i ruinene vil du finne de sørgelige restene av Guds sønn. Ta bort meningen med hans død. Hvis Jesus ikke var gjenløseren som døde for våre synder, og dette er hva evolusjon betyr, så er kristendommen ingenting.» 6

Hva sier NT-forfatterne

Om skapelsen?

La oss begynne med det faktum at bibelforfatterne konsekvent tok 1. Mosebok som en bokstavelig historisk fortelling. 7 Jesus er den høyeste autoritet i NT (selv om hele Skriften er «innåndet av Gud», og det inspirerte Guds Ord). I sin diskusjon om temaet skilsmisse og forsvar av ekteskapet, siterer Jesus 1. Mosebok 1:27 og 2:24 som virkelig historie når han sier:

‘Men fra skapningens begynnelse gjorde Gud dem til mann og kvinne. ‘ og de to skal være ett kjød. Så er de da ikke lenger to, men ett kjød. (Markus 10:6,8)

Denne interaksjonen er også nevnt i Matteus’ evangelium, hvor Jesus begynner utsagnet med spørsmålet «Har du ikke lest?» som understreker autoriteten og historisiteten han tildelte det gamle testamentets skrifter angående beretningen i Første Mosebok.

‘Han svarte og sa: Har dere ikke lest at han som skapte dem, fra begynnelsen skapte dem til mann og kvinne, og sa: Derfor skal mannen forlate far og mor og holde seg til sin hustru, og de to skal være ett kjød? Så er de ikke lenger to, men ett kjød. Derfor, det som Gud har sammenføyd, det skal et menneske ikke skille. ‘ (Matteus 19:4-6)

Det gir ingen mening å anta at Jesus sa: «Har du ikke lest den mytologiske historien om at Gud skapte mennesker til mann og kvinne fra begynnelsen av skapelsen?» for å understreke autoriteten i argumentasjonen hans. Likevel er det nettopp det han ville ha gjort hvis Gud hadde brukt milliarder av år med evolusjonære prosesser for å skape og hvis Adam og Eva ikke var ekte.

Legg også merke til Jesu referanse til «fra skapningens begynnelse» (som ser tilbake på dag seks i skapelsesuken). Jesu uttalelse gir bare mening når man tar 1. Mosebok bokstavelig og innenfor en tidsramme for ung jord. Hvis det var millioner av år med jordhistorie før skapelsen av Adam og Eva, gir det ingen mening å si «fra begynnelsen». Fordi Jesus er Skaperen, vet han hvordan han skapte!

‘Han er et bilde av den usynlige Gud, den førstefødte fremfor enhver skapning. For i ham er alt blitt skapt, i himmelen og på jorden, det synlige og det usynlige, enten det er troner eller herredømmer eller makter eller myndigheter. Alt er det skapt ved ham og til ham. Han er før alle ting, og alt består ved ham. Og han er hodet for legemet, som er menigheten. Han er opphavet, den førstefødte av de døde, for at han i alt skal være den fremste. ‘ (Kolosserne 1:15-18)

Jesus refererer også til Adam og Evas sønn Abel med samme historisitet som han gjør Sakarja, både i Lukas evangelium og parallellen i Matteus 23:35.

‘fra Abels blod til Sakarjas blod, han som ble drept mellom alteret og templet. Ja, sier jeg dere, av denne slekt skal det bli krevd.’ (Lukas 11:51)

På hvilket konsekvent hermeneutisk grunnlag kan det hevdes at Jesu uttalelse her på en eller annen måte kan referere til en mytologisk figur ved siden av en historisk?

Om Noahs flom?

Matteusevangeliet viser Jesu ord som sammenligner Noah og flommen med hans uunngåelige gjenkomst. Legg merke til hans direkte referanse til Noah/flommen som en ekte historisk figur/hendelse.

‘Og som Noahs dager var, slik skal Menneskesønnens komme være. For likesom de i dagene før vannflommen åt og drakk, tok til ekte og ga til ekte, helt til den dagen da Noah gikk inn i arken, og de visste ikke av det før vannflommen kom og tok dem alle, slik skal det også være når Menneskesønnen kommer. ‘ (Matteus 24:37-39)

Og i Lukas evangelium refererte Jesus til Lot og ødeleggelsen av Sodoma (som generelt blir tatt som virkelig historie, selv av BioLogos-gruppen) sammen med Noah og flommen:

‘Og slik som det var i Noahs dager, slik skal det også være i Menneskesønnens dager. De åt og drakk, de tok til ekte og ble gitt til ekte – like til den dagen da Noah gikk inn i arken. Så kom vannflommen og ødela dem alle. På samme vis – slik som det var i Lots dager: De åt og drakk, de kjøpte og solgte, plantet og bygde. Men den dagen da Lot gikk ut av Sodoma, lot Gud det regne ild og svovel fra himmelen og ødela dem alle. Slik skal det også være på den dagen Menneskesønnen åpenbares. ‘ (Lukas 17:26-30)

Igjen, hvordan kunne en seriøs eksegetisk studie av disse tekstene noen gang konkludere med at Jesus sa «Den virkelige begivenheten for Menneskesønnens komme vil være lik den mytologiske historien om Noah og arken og som den virkelige historiske beretningen om Lot og ødeleggelsen av Sodoma»?

Apostelen Peter viser også til beretningen i Første Mosebok om Noahs flom på denne måten:

‘Han sparte heller ikke den gamle verden, men bevarte rettferdighetens forkynner Noah – selv den åttende – den gang han førte vann-flommen over de ugudeliges verden. ‘ (2 Peter 2:5)

Legg merke til at det ikke er noe i denne eller den omkringliggende teksten som indikerer noe annet enn en bokstavelig henvisning til beretningen i Første Mosebok. Og legg merke til hvordan forfatteren av Hebreerbrevet refererer til den samme hendelsen:

‘Ved tro bygde Noah, i hellig frykt, en ark til frelse for sin husstand, etter at han var blitt varslet av Gud om det som ennå ikke var sett. Ved den fordømte han verden, og ble arving til rettferdigheten av tro. ‘ (Hebreerne 11:7)

Disse to NT-tekstene innkapsler detaljene i beretningen i 1. Mosebok om Noahs flom ved å si at Noah, en rettferdig mann, bygde en ark etter Guds befaling og varsel om at en flom ville komme og ødelegge verden, og at Noah og hans familie (hans kone og tre sønner med konene deres) unnslapp.

Denne delen av Skriften lister også opp Abel, Kain og Enok før Noah som ekte mennesker, frem til omtalen av Abraham og Sara i vers 8, uten at noen av dem er noe annet enn virkelige, historiske skikkelser.

BioLogos-bidragsytere har generelt ingen innvendinger mot at Abraham og Sarah er ekte historiske skikkelser. Hvorfor vil noen da skille mellom personer i 1. Mosebok 1–11 som ikke-historiske skikkelser og de som er nevnt etterpå som virkelige mennesker? Navnene på Noahs etterkommere i 1. Mosebok 10 finnes i stedsnavn over hele verden. 8

Om Adam og Eva som virkelige historiske personer?

I Apostlenes gjerninger 17 omtaler apostelen Paulus Adam som en virkelig historisk skikkelse når han erklærer at alle nasjoner stammet fra én mann.

‘ Av ett menneske har han skapt alle folkeslag. Han lot dem bo over hele jorden, og han satte faste tider for dem og bestemte grensene for deres områder. ‘ (Apostlenes gjerninger 17:26)

Paulus understreker igjen virkeligheten av Adam som en ekte person i Romerne 5:12–21, hvor han forklarer at Adam og Jesus utgjør to overhoder for menneskeheten: den første og siste Adam.

Synden kom inn i verden på grunn av ett menneske, og med synden kom døden. Og slik rammet døden alle mennesker fordi alle syndet. Det var synd i verden også før loven kom, men synden blir ikke regnet som synd når det ikke finnes noen lov. Likevel hersket døden fra Adam til Moses, også over dem som ikke hadde begått noe lovbrudd slik som Adam. Adam er her et motstykke til ham som skulle komme. Men med nåden er det annerledes enn med fallet. På grunn av den enes fall måtte de mange dø.

Men nåden, Guds gave, er noe uendelig mye større: Den gis i overflod til de mange på grunn av nåden fra det ene mennesket Jesus Kristus. Og med gaven er det annerledes enn med den enes synd. For dommen over den ene førte til fordømmelse, men nåden mot de mange førte til frifinnelse, enda mange hadde falt. Døden fikk herredømme på grunn av ett menneskes fall. Hvor mye mer skal da ikke de som tar imot Guds store nåde og rettferdighetens gave, eie livet og få herredømme ved den ene, Jesus Kristus.

Altså: Som ett menneskes fall ble til fordømmelse for alle mennesker, slik fører ett menneskes rettferdige gjerning til frifinnelse og liv for alle. Slik det ene menneskets ulydighet gjorde de mange til syndere, skal nå den enes lydighet gjøre de mange rettferdige. Loven kom til for at fallet skulle bli stort. Men der synden ble stor, ble nåden enda større. For slik som synden hersket gjennom døden, skal nåden herske gjennom rettferdigheten og gi evig liv ved Jesus Kristus, vår Herre. (Romerne 5:12-21)

«Ett menneske», som Paulus referer til, er helt tydelig hver gang han nevner det, på grunn av konteksten (enten Adam eller Jesus). Døden (både fysisk og åndelig) kom på grunn av én manns (Adams) synd, men livet kom gjennom én manns (Jesu Kristi) offer.

Og Adam som en virkelig person, er på samme måte kritisk viktig i Paulus’ argument i 1. Korinterbrev 15, hvor han forsvarer de dødes fysiske oppstandelse (dvs. fordi vi troende er i Kristus, vil vi også stå opp i Kristus).

‘ Jeg kunngjør for dere, søsken, det evangelium jeg forkynte dere, det dere også tok imot, det dere også står på. Gjennom det blir dere også frelst, når dere holder fast på ordet slik jeg forkynte det, ellers blir det forgjeves at dere kom til tro.

For først og fremst overga jeg til dere det jeg selv har tatt imot, at Kristus døde for våre synder etter skriftene, at han ble begravet, at han sto opp den tredje dagen etter skriftene, og at han viste seg for Kefas og deretter for de tolv. Deretter viste han seg for mer enn fem hundre søsken på én gang. Av dem lever de fleste ennå, men noen er sovnet inn.

Deretter viste han seg for Jakob, deretter for alle apostlene. Aller sist viste han seg for meg, jeg som bare er et ufullbåret foster. For jeg er den minste av apostlene, jeg er ikke verdig til å kalles apostel, for jeg har forfulgt Guds kirke. Men ved Guds nåde er jeg det jeg er, og hans nåde mot meg har ikke vært bortkastet. For jeg har arbeidet mer enn noen av dem, det vil si ikke jeg, men Guds nåde som er med meg. Men enten det er jeg eller de andre – dette forkynner vi, og dette har dere tatt imot i tro.

Men når det blir forkynt at Kristus er stått opp fra de døde, hvordan kan noen blant dere da si at det ikke finnes noen oppstandelse fra de døde? For hvis de døde ikke står opp, er heller ikke Kristus stått opp. Men er ikke Kristus stått opp, da er vårt budskap tomt, og deres tro er også tom. Da står vi som falske vitner om Gud. For da har vi vitnet imot Gud når vi sier at han har oppreist Kristus, noe han ikke har gjort hvis døde ikke står opp. For hvis døde ikke står opp, er jo heller ikke Kristus stått opp. Men hvis Kristus ikke er stått opp, da er deres tro uten mening, og dere er fremdeles i deres synder. Da er også de fortapt som har sovnet inn i Kristus. Hvis vårt håp til Kristus gjelder bare for dette livet, er vi de ynkeligste av alle mennesker. Men nå er jo Kristus stått opp fra de døde, som førstegrøden av dem som er sovnet inn. Fordi døden kom ved et menneske, er også de dødes oppstandelse kommet ved et menneske. For slik alle dør på grunn av Adam, skal alle få liv ved Kristus. ‘ (Korinter 15:1-22)

Legg merke til hvordan Paulus kobler evangeliet til virkeligheten av oppstandelsen fra en fysisk død – og hvor denne tilstanden av død kom fra først og fremst: ‘For slik alle dør på grunn av Adam, skal alle få liv ved Kristus.’ Dette gjentar Romerne 5:12: ‘Synden kom inn i verden på grunn av ett menneske, og med synden kom døden. Og slik rammet døden alle mennesker fordi alle syndet. ‘

Paulus nevner også Eva som en virkelig person som ble forført av slangen påvirket av Satan i 2 Korinterbrev 11:3:

‘Men jeg er redd at slik slangen narret Eva med sin list, skal også deres tanker bli ført på avveier, bort fra den oppriktige og rene hengivenhet til Kristus.’ (2 Kor 11:3)

Som klart lest i sammenheng, indikerer Skriften at det var et ekte historisk par, Adam og Eva. De som er uenige, må fremme en overveldende sterk sak for å motbevise det. Det er et ubestridelig, påviselig faktum at det store flertallet av kristne (kirkefedre, reformatorer, pastorer og lekmenn) gjennom historien trodde og lærte at dette var sant inntil evolusjonære tolkninger av historien ble popularisert. Selv en av BioLogos mest fremtredende talsmenn har innrømmet,

«De fleste uttrykk for kristendommen, fra Augustine til Al Mohler, har aldri vært uten en historisk Adam og Eva, til tross for at mer liberale protestantiske tradisjoner beveget seg i den retningen så tidlig som på 1800-tallet. Og selv om evolusjonen ble forsøkt omfavnet av sofistikerte evangelikale i løpet av det tjuende århundre, ble Adam og Eva satt inn et sted.» 9

Tatt i betraktning dette ovenfor, representerer BioLogos virkelig den kristne tro?

Lærer (omfavner) BioLogos den historiske kristne troen?

Lærer BioLogos hva forfatterne av Det nye testamente faktisk lærte og trodde? For at BioLogos skal hevde noen form for ortodoksi med hensyn til Paulus’ klare lære i Romerne 16:5–6, må de hevde at Jesus og apostlene (under inspirasjon av Den Hellige Ånd) underviste fra et «evolusjonært skapelsessynspunkt».

Hvis de hevder at Jesus og apostlene ikke underviste fra et teistisk evolusjonært synspunkt, så ville de måtte være enige om at de (BioLogos) underviser i motsetning til hva forfatterne av Det nye testamente (NT) lærte, og dermed identifiserer seg selv som falske lærere pr. Romerne 16.

Indikerer en analyse av NT at forfatterne trodde at Gud Faderen brukte evolusjon over milliarder av år for å «skape»? Svaret er et utvetydig nei. Forfatterne av NT refererte overveldende til 1. Mosebok som et historisk dokument ved å sitere boken direkte eller hentyde til 1. Mosebok 60 ganger.

Med tanke på størrelsen på litteraturen i NT sammenlignet med hele omfanget av Guds Ord, viser det store antallet referanser at NT-forfatterne ikke anså det som en mindre viktig del av bibelsk teologi. Faktisk, som Answers in Genesis alltid har påpekt, er 1. Mosebok spiren til alle kristne doktriner, ettersom alle av dem er grunnlagt (direkte eller indirekte) i 1. Mosebok 1–11.

Det er i denne sammenhengen vi må stille følgende spørsmål om BioLogos lære.

 • Indikerer Bibelen at forfatterne trodde at menneskene og hendelsene de refererte til var virkelige historiske personer og fortellinger?
 • Har BioLogos en logisk grunn basert på god eksegetisk hermeneutikk til å hevde at de bibelske forfatterne på en eller annen måte sa at de ikke trodde på beretningene i Første Mosebok, og at disse ikke var ekte, historiske personer og hendelser?
 • Basert på teksten i Skriften, kan BioLogos bekrefte følgende utsagn? NT-forfatterne trodde IKKE at menneskene og hendelsene de refererte til i 1. Mosebok noen gang eksisterte i en sann, fysisk historisk forstand.

Med mindre de kan gi tilstrekkelig bibelsk bevis for å vise at forfatterne av NT faktisk trodde at Gud hadde brukt evolusjon til å «skape» og at hendelsene og menneskene de nevnte ikke var virkelige personer i faktiske historiske hendelser (i hovedsak at NT forfattere er enige i det BioLogos-forfatterne sier som virker i strid med det NT-forfatterne skrev!), er de skyldige i å undervise i strid med det NT-forfatterne lærte – som er falsk lære!

Har BioLogos-bidragsytere innrømmet at de tror at NT-forfatterne trodde på en bokstavelig opprinnelse, men tok feil?

En annen måte for BioLogos å forsøke å rettferdiggjøre seg mot anklagen om falsk lære, ville være å innrømme at NT-forfatterne oppriktig trodde menneskene og hendelsene i 1. Mosebok de refererte til var ekte, men at de faktisk tok feil i det de trodde.

Men det ville bety at BioLogos gjør akkurat det Paulus advarer mot i Romerbrevet 16: de lærer i strid med det NT-forfatterne lærte (som per definisjon er falsk lære)! Har bidragsytere til BioLogos innrømmet at de tror NT-forfatterne trodde på en bokstavelig 1. Mosebok, men tok feil? Ja det har de. Og selv om det er mange, trenger vi bare å vise noen få eksempler for å bevise dette.

Dr. Peter Enns

La oss begynne med Dr. Peter Enns, som har flere artikler og intervjuer på nettstedet til BioLogos. Interessant nok innrømmer han å være langt fra å «omfavne historisk kristendom» som BioLogos-nettstedet erklærer. Øverst på Dr. Enns sin bloggside sier han at han «tenker bibelsk kristendom på nytt.»

I sin bok The Evolution of Adam skrev Enns følgende om Adam som det første mennesket:

Likevel, slik jeg ser det, er de vitenskapelige bevisene vi har for menneskelig opprinnelse og de litterære bevisene vi har for naturen til gamle historier om opprinnelse så overveldende overbevisende at troen på et første menneske, slik Paulus forsto ham, ikke er et levedyktig alternativ. 10

Legg merke til at Enns innrømmer at apostelen Paulus trodde at Adam var det første bokstavelige mennesket, men Enns lærer det motsatte. Enns fortsetter med å si,

Evolusjonen krever at den spesielle skapelsen av den første Adam som beskrevet i Bibelen ikke er bokstavelig historisk. 11

Her er en enda mer klargjørende innrømmelse av at Adam var det spesielt skapte, bokstavelige, historiske, første mennesket. Hvorfor skulle Enns ellers referere til denne skapelsen av mennesket «som beskrevet i Bibelen»? Det demonstrerer også den sanne autoriteten som driver Enns sin såkalte «teologi» når han erklærer «Evolusjon krever.» Og når evolusjonen krever det, må dens tilhengere utvilsomt adlyde (selv om Bibelen motsetter seg det).

Dette er en ytterligere bekreftelse på at før evolusjonens popularitet, ville ingen ha noen grunn til å konkludere med Enns og BioLogos at Adam ikke var en ekte, historisk person akkurat som 1.Mosebok og Det nye testamentet lærer. Derfor lærer Enns i strid med NT-skribentene.

I tillegg, i kapittelet om evolusjon i «The Sin of Certainty», innrømmer Enns igjen gyldigheten av 1.mosebok når han sier:

Problemet for bibelsk sentrerte kristne er at Bibelen, helt i begynnelsen, forteller oss tydelig at Gud skapte alle livsformer med et enkelt «La det bli . . .» Ingen felles nedstigning, naturlig utvalg eller milliarder av år er nødvendig. 12

Men Enns sier at han tror på en evolusjonær forståelse av vanlig avstamning og naturlig seleksjon over milliarder av år, noe som betyr at han selv innrømmer å ikke være en «bibelsk sentrert kristen». Igjen innrømmer han at den bokstavelige Genesis-skapelsen er bibelsk og vanlig forstått – men han tror det ikke. I en annen BioLogos-artikkel sier han,

De fleste kristne forstår at selv om Bibelen antar en viss måte å se på kosmos på, er Bibelen feil fra et vitenskapelig synspunkt. 13

For Paulus ser Adam ut til å være den første personen skapt av støv, og Eva ble dannet av ham. 14

I følge Paulus’ advarsel i Romerbrevet 16, identifiserer Enns seg selv som en falsk lærer som bør unngås i den kristne kirke. Men er han den eneste BioLogos bidragsyteren som faller inn under denne kategorien? Dessverre, nei, det er han ikke.

Dr. Dennis Lamoureux

Dennis Lamoureux er også en viktig bidragsyter til nettstedet til BioLogos. I en av artiklene hans kommer han med følgende uttalelse:

Det største problemet med evolusjonær skapelse er at den avviser den tradisjonelle bokstavelige tolkningen av de innledende kapitlene i Skriften. . . . Enda mer urovekkende for den evolusjonære skapelsen er det faktum at forfatterne i Det nye testamente, inkludert Jesus selv, omtaler 1. Mosebok 1–11 som bokstavelig historie (Matteus 19:4–6; Romerne 5:12–14; Hebreerne 4:4–7; 2 Peter 2:4–5). Derfor er det brennende spørsmålet: «Hvordan tolker evolusjonære kreasjonister de tidlige kapitlene i Den hellige skrift?»15

Legg merke til hans klare innrømmelse av at BioLogos’ holdning til skaperverket er i direkte motsetning til den tradisjonelle tolkningen av den kristne kirke, til tross for deres erklæring om at de «omfavner» tradisjonell kristendom. Omfavnelsen deres virker mer som en klem farvel enn noen form for nært forhold til den.

Legg merke til at Lamoureux avviser en likefrem tolkning av 1. Mosebok, men innrømmer at apostlene og «Jesus selv» refererte til 1. Mosebok som bokstavelig historie, noe som gjør ham til en falsk lærer i henhold til NT-standarder.

Dr. Karl Giberson

Karl Giberson har vært en viktig bidragsyter til BioLogos fra starten, etter å ha skrevet boken «The Language of Science and Faith: Straight Answers to Genuine Questions» med Francis Collins (tilgjengelig på BioLogos-nettstedet.) 16

I sin bok «Saving the Original Sinner» innrømmer Giberson at Bibelen beskriver Adam og Eva som historiske skikkelser, fallet som en virkelig hendelse og så videre, men han forklarer også hvorfor han underviser i evolusjonsvitenskap:

Genetiske bevis har gjort det klart at Adam og Eva ikke kan ha vært historiske personer, i det minste slik som det er beskrevet i Bibelen. Mer vitenskapelig informerte evangelikale innenfor de konservative tradisjonene innrømmer at bevisene undergraver skapelse, fall, og forløsningsteologi.17

Det er da ikke rart at Giberson omtaler Ian Barbour som en stor innflytelse i hans og BioLogos sitt forsøk på å forene vitenskap og religion. En sluttnote til en av artiklene hans sier:

Alle slike samtaler tar utgangspunkt i det banebrytende arbeidet til Ian Barbour. Barbour – uten tvil den første sanne forskeren innen vitenskap og religion – identifiserte fire måter vitenskap og religion kunne relatere seg til. Analysen hans dukket først opp i 1988 og ble utvidet i 1990 med hans innflytelsesrike Gifford-forelesninger.18

Hva er da Barbours mening om disse sakene?

Du kan rett og slett ikke lenger si som tradisjonelle kristne at døden var Guds straff for synd. Døden fantes lenge før mennesker. Døden er et nødvendig aspekt av en evolusjonær verden. . . . En generasjon må dø for at nye generasjoner skal bli til. På en måte er det mer tilfredsstillende. . . enn å se det som en slags vilkårlig straff som Gud påla vårt urparadis.19

Giberson har altså avslørt sin adopsjon av Barbours posisjon helhjertet. Han refererer til tilbakeslaget fra det evangeliske fellesskapet på grunn av hans forsøk på å redefinere bibelske termer for å få dem til å passe til historien om evolusjon slik:

Jeg foreslo at det som teologisk betegnes som synd, forblir en nyttig innsikt i menneskets natur, selv etter at vi forlater en historisk Adam, hans fall og arvesynden han ga oss videre. . . . Historien om Adam er således historien om enhver mann, ute av stand til å motstå fristelser, og som ignorerer de bedre sidene i sin natur.20

Adam og Eva, som beskrevet i 1. Mosebok, kan ikke ha vært historiske personer. Nylig arbeid innen genetikk har etablert denne foruroligende konklusjonen utover enhver rimelig tvil. 21

BioLogos maler seg selv som noen som  «omfavner tradisjonell kristendom» mens de omfavner store påvirkere som Barbour og Giberson, som motsier kirken og Guds Ord. De er virkelig ulver i fåreklær.

Kenton Sparks

La oss undersøke et sitat fra en annen av deres bidragsytere som bekjenner seg til den evangelikale verden, Kenton Sparks:

Hvis Jesus som et begrenset menneske tok feil fra tid til annen, er det ingen grunn til å anta at Moses, Paulus, eller Johannes skrev Skriften uten feil. Snarere gjør vi klokt i å anta at de bibelske forfatterne uttrykte seg som mennesker som skrev fra perspektivene til deres egne begrensede, ødelagte horisonter.22

En analyse av en slik blasfemisk uttalelse som dette virker nesten unødvendig, men for argumentets skyld vil jeg påpeke et par ting. Det faktum at Sparks antyder at Jesus «tok feil fra tid til annen» er blasfemisk på mange nivå, spesielt fordi Jesus erklærte,

‘ For jeg har ikke talt ut fra meg selv, men Far som har sendt meg, har gitt meg befaling om hva jeg skal si og tale. ‘ (Johannes 12:49)

Hvis Jesus talte det Faderen sa og likevel tok feil, så må Faderen ha tatt feil og kan derfor ikke være Bibelens Gud, Alfa og Omega, som vet alt (feil kan bare tales av noen som ikke har all kunnskap eller er bevisst villedende). Og hvis Gud tok bevisst feil, da er han ikke Bibelens Gud, for «Gud er ikke et menneske, så han lyver,» 4. mos. 19. Og hvis Jesus ikke er Gud, så kan han ikke tilgi våre synder, og han er ikke det plettfrie fullkomne offer for våre synder.

Sparks uttalelse er en dekonstruksjon av evangeliet og bibelens ufeilbarlighet, så vel som Kristi guddom. Hvis Jesus, Paulus, Moses, Johannes og alle andre forfattere av Bibelen ikke skrev uten feil, hvordan skulle vi da noen gang kunne vite sannheten? Hvilke deler av Bibelen kan man stole på med absolutt sikkerhet? Hvordan skulle vi noen gang vite om vi er frelst eller ikke?

Likevel lærte Jesus og apostlene alle at Bibelen var autorativ. Jesus innledet ofte sin lære med uttalelser som «Har du ikke lest?» og «Det står skrevet», begge tydelige indikasjoner på hans underkastelse under Guds Ords autoritet. Paulus lærte:

‘ Hver bok i Skriften er innblåst av Gud og nyttig til opplæring, tilrettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferd, så det mennesket som tilhører Gud, kan være fullt utrustet til all god gjerning.’ (Timoteus 3:16-17)

Hvordan kunne Skriften være nyttig for å undervise i åndelige eller moralske sannheter hvis det var mulig at en del kunne være tilsmusset med feil? Hvorfor skulle Jesus sitere Moses hvis Moses kan ha skrevet feil inn i Skriften? Hvorfor skulle Jesus ha sagt:

‘ Hadde dere trodd Moses, hadde dere også trodd meg. For det er meg han har skrevet om. Hvis dere ikke tror hans skrifter, hvordan kan dere da tro mine ord?»’ (Johannes 5:46-47)

Og Hebreerne 1:3 sier:

‘ Han er utstrålingen av Guds herlighet og bildet av hans vesen, og han bærer alt ved sitt mektige ord. Da han hadde fullført renselsen for våre synder, satte han seg ved Majestetens høyre hånd i det høye. ‘

Jeg understreker at dersom BioLogos-bidragsytere kan foreslå at Jesus, den nøyaktige representasjonen av hvem Gud er (Hebreerne 1:3), gjorde feil, så har Gud gjort feil. Det vil også være logisk konsistent å anta at Jesus ikke var guddommelig, noe som ødelegger evangeliet. Dersom Jesus ikke er guddommelig, så kunne ikke hans jordiske menneskelige offer betale for menneskehetens synder. Dette er de typisk blasfemiske konsepter som gjentas gjennom BioLogos og lærerne de promoterer.

Legg merke til hvordan Sparks motsier Jesus og andre NT-skribenter når han oppfordrer leserne til å la evolusjonære tolkninger av vitenskap styre våre tolkninger av Skriften.

Dommen er her. På en eller annen måte er det ikke en god idé å bruke 1. Mosebok som en veiledning for våre moderne vitenskapelige spørsmål, eller til og med å forvente at den kommer inn i moderne vitenskapelig samtale. Snarere bør vitenskapen vår hovedsakelig utledes ved å studere Guds verden nøye og ved å motta resultatene som et «ord» fra Gud og som bevis på hans majestet og kreativitet. Jeg innrømmer fritt at denne «konklusjonen» gir oss mer teologisk arbeid å gjøre. Vi har fortsatt det tilsynelatende problemet at døden kom inn i kosmos før mennesket eksisterte, og også det presserende spørsmålet om hvordan «Adam» i 1. Mosebok, og enda viktigere i Romerne, skal forstås i lys av teologisk ortodoksi og evolusjonsprosessen. 23

Dermed er Sparks også en falsk lærer.

Joseph Bankard

En utrolig belastende artikkel fra Joseph Bankard (som underviser i filosofi ved et kristent universitet) som er lagt ut på BioLogos-nettstedet viser at, til tross for deres påståtte forpliktelse til tradisjonell kristen tro, er enhver og alle kristne doktriner «åpne» for tolkning på grunn av deres evolusjonære synspunkter . Det står i forordet

Dette innlegget er en del av en serie perspektiver på hvordan man kan forstå Kristi forsoningsverk i lys av evolusjonsvitenskapen. Lesere oppfordres til å bla gjennom seriens introduksjon av Jim Stump for å få en forklaring på hvordan BioLogos tilnærmer seg denne typen problemer. Her viser vi tankene til teologen Joseph Bankard. Vi ønsker å oppmuntre våre lesere til å nærme seg ideene hans med et åpent sinn, og selv om du er uenig med ham, håper vi det stimulerer deg til å tenke dypere på hvordan du kan integrere vitenskap og Skriften på en trofast måte. 24

Bankard antar selvfølgelig at det ikke var noen bokstavelig Adam som falt og gav en bokstavelig arvesynd, og er derfor villig til å fullstendig omtolke forsoningsverket, Kristi død på korset på Golgata, på grunn av det. Han argumenterer med følgende:

Hvordan er synet jeg har skissert forskjellig fra substituerende soning? For det første handler inkarnasjonen ikke først og fremst om korset. Gud sender ikke Jesus for å dø. Gud krever ikke Jesu død for å tilgi menneskehetens synd. Som et resultat er ikke Gud motivert av gjengjeldelse eller rettferdig sinne. I stedet er inkarnasjonen motivert av kjærlighet. Gud ønsket at menneskeheten skulle kjenne ham på en ny og robust måte. Gud ønsket å være tilstede for menneskeheten midt i dens synd og isolasjon. Gud ønsker et riktig forhold. Som en demonstrasjon av Guds enorme kjærlighet og medfølelse, tar Gud på seg kjøtt og bein. Han blir et sårbart barn som stoler på mennesker for alle sine behov. Han lærer hva det er å sulte og tørste. Han opplever tortur, ydmykelse og isolasjon på korset. Til slutt opplever Jesus døden. Og ved å gjøre det, kobler Kristus seg til menneskeheten på en ny og mektig måte. Hans medfølelse både viser oss veien til vår frelse (åpenbaring) og inspirerer oss til å følge etter ham. [uthev min]

Jeg hevder at Gud ikke ville korset. . . Kristi død var ikke en del av Guds guddommelige plan. 25

Selvfølgelig strider dette med bibelsk åpenbaring i Apg 2:22–23 og Apg 4:27–28, hvor det står:

‘ Israelitter, hør disse ord! Jesus fra Nasaret var en mann som Gud pekte ut for dere med mektige gjerninger og under og tegn som Gud lot ham gjøre blant dere. Alt dette kjenner dere til. Han ble utlevert til dere, slik Gud på forhånd hadde bestemt og kjente til, og ved lovløses hånd naglet dere ham til korset og drepte ham. ‘ (Apostlenes gjerninger 2:22-23)

‘ Ja, i denne byen slo de seg sannelig sammen mot din hellige tjener Jesus, som du salvet. Både Herodes og Pontius Pilatus sammen med hedningfolkene og Israels stammer – alle har de gjort det som du ved din hånd og din vilje hadde bestemt skulle skje. ‘ (Apostlenes gjerninger 4:27-28)

Bankard oppsummerer sin «store idé» og avslører motivasjonen hans for å vurdere et slikt kjettersk syn på Kristi offer ved å si:

Synet skissert ovenfor krever ikke en historisk Adam og Eva eller et tradisjonelt begrep om arvesynd, noe som gjør det mer kompatibelt med evolusjon. 26

I sitt forsøk på å omstøte en vesentlig kristen lære (Kristi forsoningsverk), åpenbarer Bankard seg tydelig som en falsk lærer.

BioLogos sin lære fører uunngåelig til en «tro» som har lite å gjøre med kristendom, men alt å gjøre med et naturalistisk, hedensk og sekulært syn på livet. Et tydelig eksempel er fra BioLogos’ egen Karl Giberson, som vitner om at han under sitt tredje år på college «nå hadde på seg vitenskapelige briller nesten hele tiden». Som et resultat av dette virket ikke-evolusjonære forklaringer på livet «litt for praktiske for meg». Giberson skriver at han «hadde kommet til det punktet hvor, per definisjon, ingenting noensinne kunne forklares med referanse til Gud.» 27

Ikke rart ateisten William Provine en gang kommenterte,

Man kan ha et religiøst syn som er forenlig med evolusjon bare hvis det religiøse synet ikke kan skilles fra ateisme. 28

Å holde BioLogos til ansvar

Konklusjonen om at BioLogos-gruppen som helhet fremmer kjettersk undervisning er uomtvistelig. Paulus’ befaling i Romerbrevet 16 er helt klart at det er et bibelsk mandat å avskjære falske lærere. Derfor, når de først har blitt identifisert, har troende ikke lenger en unnskyldning for å omgås dem overhodet.

‘Jeg formaner dere, søsken, til å holde øye med dem som skaper splittelse og fører andre til fall ved å gå imot den lære dere har tatt imot. Hold dere unna dem!’ (Romerne 16:17)

Det kristne fellesskapet bør ta avstand fra BioLogos. Støttespillere, bidragsytere og alle sanne troende i Kristus tilknyttet BioLogos bør omvende seg og ta avstand fra dem og fordømme kjetterske synspunkter som denne gruppen støtter.

Virkelig skyldig ved assosiasjon

Kirken må vurdere det absolutte alvoret i denne saken. Noen av de mest innflytelsesrike kristne lederne bidrar til BioLogos, og BioLogos-foredragsholdere blir regelmessig invitert til bibelskoler, seminarer, kristne hjemmeundervisningsarrangementer og kirker under dekke av «intellektuell diskurs» i kirken.

Dette må stoppe ettersom kristne blir befalt av Paulus å unngå dem. Hvorfor bringe en gruppe inn i en kristen setting som åpenlyst angriper sannheten i Guds Ord? Kristne må konfrontere bidragsytere og tilhengere av BioLogos med deres kjetteri.

En alvorlig advarsel til alle som bekjenner tro på Kristus

Bekjennende troende bør vurdere Kristi advarsel angående falske lærere og ødeleggelsene deres undervisning forårsaker:

‘ Gå inn gjennom den trange porten! For vid er porten og bred er veien som fører til fortapelsen, og mange er de som går inn gjennom den. Men trang er den porten og smal er den veien som fører til livet, og få er de som finner den. Ta dere i vare for de falske profetene! De kommer til dere i saueham, men innvendig er de glupske ulver. På fruktene skal dere kjenne dem. Plukker man druer av tornebusker eller fiken av tistler? Et godt tre bærer god frukt, et dårlig tre bærer dårlig frukt. Et godt tre kan ikke gi dårlig frukt, og et dårlig tre kan ikke gi god frukt. Hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hugget ned og kastet på ilden. Derfor skal dere kjenne dem på fruktene. ‘ (Matteus 7:13-20)

Troende må forstå at til tross for det gjentagende mantraet fra evolusjonister som erklærer at bevis for naturalisme er overveldende, er empirien vi alle observerer i Guds verden langt bedre tolket i henhold til en likefrem lesning av Guds Ord (f.eks. Ordspråkene 8:8–9, 2 Korinterbrev 4:2) enn i henhold til evolusjonshistorien.
Som en BioLogos-forfatter innrømmer,

Beviset for evolusjon er ikke lett «synlig». Evolusjonister forteller oss heller at det bare er gjennom godt informert kjennskap til detaljene i bevisene – fossilene, distribusjonen og variasjonen av levende arter, biokjemien, de økologiske problemene, de genetiske bevisene osv. – man kan se hvor overbevisende bevisene for evolusjon faktisk er.

Fordi de fleste av oss aldri vil kunne «se» disse bevisene for oss selv, er vi tvunget til å bestemme hvem sitt vitnesbyrd vi skal tro på. På den ene siden har vi praktisk talt alle vitenskapsmenn, og også mange bekjennende kristne – inkludert til og med mange evangeliske kristne – som vitner om evolusjonens betydning som en forklaring på bevisene. På den andre siden har vi vitnesbyrd om fundamentalistisk vitenskap, som representerer en svært liten minoritet av det vitenskapelige samfunnet. 29

Dette er nøyaktig hva Answers in Genesis har sagt siden starten. Hvem sitt vitnesbyrd (ord) tror du på? Det virkelige argumentet her er om vi stoler på menneskets ord eller Guds ord. Verden (og mange som kaller seg kristne) ser ut til å ta den brede veien ved å stille seg side om side med en naturalistisk hedensk forklaring på vår eksistens, mens det er en liten gruppe på den smale vei som holder fast ved Guds Ords autoritet.

Pastorer, menighetsmedlemmer, foreldre og unge mennesker, la deg ikke lure av falske lærere. Vær forsiktig med hvilke «kristne» akademikere og lærere du lytter til og tar imot undervisning fra. Vær forsiktig med hvilke høyskoler du støtter og går på. Satan er utspekulert. Han forstår at en «kristen» organisasjon ofte er mye mer effektiv til å indoktrinere troende mot trosødeleggende tro enn ateister er. Tross alt har Satan vært kjent for å sitere Skriften – selv om han vrir den (f.eks. Matteus 4:5–6 og Salme 91:11–12).

Konklusjon

La oss innse det; mange oppriktige og gudfryktige troende har kommet til mange forskjellige konklusjoner om visse doktriner – dåp, eskatologi og overholdelse av visse dager, for å nevne noen. Men modne kristne i forskjellige leire bryter fortsatt brød med hverandre i kristen enhet fordi de vet at deres forskjellige tro er forankret i en oppriktig ærbødighet for Guds Ord.

De krangler om hva Skriften betyr i sammenheng. Å kalle noen kjettere eller falske lærere fordi de har en annen konklusjon angående doktrine er farlig fordi oppriktige troende rett og slett kan ta oppriktig feil.

Dette er grunnen til at Answers in Genesis alltid har vært veldig tydelig på at vi ikke anser de som har akseptert Kristus som sin Frelser, men som ikke holder fast ved bibelsk skapelse for å være frafalne eller foreslår at de blir «kastet ut av riket», for å si det slik.

Selv om vi kontinuerlig har blitt anklaget for dette gjennom årene, har de aldri vært i stand til å vise til en skriftlig uttalelse, artikkel eller presentasjon fra AiG-ansatte når vi har utfordret de som har fremsatt denne anklagen. Vi har gjentatte ganger sagt at vi ikke hevder at troen på en «bokstavelig» (vi foretrekker begrepet ren eller rett frem) lesning av 1. Mosebok er et frelsesspørsmål.

Vi forstår at de vi anser for å ta feil angående tolkningen av 1. Mosebok er ganske forskjellige fra falske lærere.

Når dette er sagt, identifiserer Romerbrevet 16, BioLogos som et hus for kjetteri og falske lærere ved deres bidragsyteres egne ord. De innrømmer åpent at de underviser i strid med hva apostlene, Den Hellige Ånd og Jesus har lært. Enhver som har blitt lurt til å tro på den falske læren som har kommet fra denne gruppen, må omvende seg og vende tilbake til autoriteten til Guds Ord fra det aller første verset i 1. Mosebok. Det finnes ingen større autoritet enn Gud. Det er ingen grunn til å sette deg selv i fare på dommedag ved å bli regnet som en tilhenger av falsk lære (Rom 16:17; Titus 3:10).

Første del av artikkelen kan du lese her: BioLogos: Kjetteri og vranglære, del 1

Fotnoter

 1. “About Us,” BioLogos, accessed 27 December 2021, https://biologos.org/about-us#our-mission.
 2. See abridged chart in Terry Mortenson, “Evolution vs. Creation: The Order of Events Matters!,” Answers in Genesis, April, 4, 2006, https://answersingenesis.org/why-does-creation-matter/evolution-vs-creation-the-order-of-events-matters/.
 3. Ted Davis, “Flooding the World with Creationism,” BioLogos, June 30, 2016, https://biologos.org/articles/flooding-the-world-with-creationism.
 4. “Were Adam and Eve Historical Figures?,” BioLogos, last updated February 18, 2020, https://biologos.org/common-questions/were-adam-and-eve-historical-figures/.
 5. Denis O. Lamoureux, “No Historical Adam: Evolutionary Creation View,” in Four Views on the Historical Adam, eds. Matthew Barrett and Ardel B. Caneday (Grand Rapids, Michigan: Zondervan Academic, 2013), 37–38.
 6. G. Richard Bozarth, “The Meaning of Evolution”, American Atheist, February 1978, 30.
 7. Terry Mortenson, “Did Bible Authors Believe in a Literal Genesis?,” in New Answers Book 3, gen. ed. Ken Ham (Green Forest, AR: Master Books, 2010), https://answersingenesis.org/genesis/did-bible-authors-believe-in-a-literal-genesis/.
 8. See Bodie Hodge, The Tower of Babel, Green Forest, AR: Master Books, 2013.
 9. Karl Giberson, Saving the Original Sinner (Boston, MA: Beacon Press, 2015), 10.
 10. Peter Enns, The Evolution of Adam (Grand Rapids, MI: Brazos Press, 2012), 122.
 11. Ibid., xvi.
 12. Peter Enns, The Sin of Certainty (San Francisco, California: Harper One, 2016).
 13. Peter Enns, “Evangelicals, Evolution, and the Bible: Moving Toward a Synthesis,” The BioLogos Foundation, 1, https://recursos.facultadseut.org/gestion/opac/doc_num.php?explnum_id=170.
 14. Ibid., 4.
 15. D. O. Lamoureux, “Evolutionary Creation: Moving Beyond the Evolution Versus Creation Debate” Christian Higher Education 9, no. 1 (2010): 28–48.
 16. “The Language of Science and Faith,” BioLogos, March 15, 2011, https://biologos.org/resources/the-language-of-science-and-faith.
 17. Giberson, Saving the Original Sinner, 167–168.
 18. Karl Giberson, “The Relationship Between Science and Religion,” BioLogos, February 19, 2011, https://biologos.org/articles/the-relationship-between-science-and-religion.
 19. Ian Barbour, professor emeritus at Carleton College and Scientist/Recipient of the 1999 Templeton Prize for Progress in Religion, Dayton Daily News, March 13, 1999.
 20. Karl Giberson, Saving the Original Sinner, 170.
 21. Ibid., 173.
 22. Kenton Sparks, “After Inerrancy, Evangelicals and the Bible in the Postmodern Age, Part 4” BioLogos Forum, 26 June 2010, https://web.archive.org/web/20100620103938/https://biologos.org/uploads/static-content/sparks_scholarly_essay.pdf.
 23. Kenton Sparks, “Scripture, Evolution and the Problem of Science,” BioLogos, February 6, 2010, https://biologos.org/articles/scripture-evolution-and-the-problem-of-science.
 24. Joseph Bankard, “Substitutionary Atonement and Evolution,” BioLogos, June 9, 2015, https://biologos.org/articles/series/atonement-and-evolution-a-biologos-conversation/substitutionary-atonement-and-evolution.
 25. Ibid.
 26. Ibid.
 27. Karl W. Giberson, Saving Darwin: How to Be a Christian and Believe in Evolution (New York, New York: Harper One, 2008), 110.
 28. W. B. Provine, “No Free Will” in Catching up with the Vision, ed. Margaret W Rossiter (Chicago, Illinois: Chicago University Press, 1999), S123.
 29. Sparks, “Scripture, Evolution and the Problem of Science.”