Foreningen SKAPER har i det siste vært omtalt i flere avisoppslag og på flere nettsider. Omtalen har vært i retning av at «En fersk forening vil ha ungjordskreasjonisme inn i norsk skole» (dagen.no 7.2.2917) og «Foreningen «Skaper» mener jorden er 6000 år gammel og at dinosaurene levde samtidig som menneskene. Nå vil de ha læren inn i norsk pensum» (fritanke.no 7.2.2017).

Foreningen SKAPER har merket seg at representant Audun Lysbakken (SV) har stilt spørsmål til kunnskapsministeren vedrørende undervisning av kreasjonisme i skolen.

På nettsiden www.skaper.no finnes informasjon om en del naturvitenskapelige emner og i tillegg hvordan disse kan ses i sammenheng med hva Bibelen formidler. Bibelen er grunnleggende for livssynet til mange mennesker i Norge og mange arbeider derfor med spørsmålene hvordan dette kan ses i forhold til vitenskapen. Det finnes mye tilgjengelig informasjon om dette på engelsk, men på oppfordring gjennom mange år ønsker SKAPER å gjøre informasjonen tilgjengelig på norsk. SKAPER ønsker å være faglig seriøs og har derfor i tillegg til teologiske fagfolk også flere innen naturvitenskapelige emner tilknyttet.

Blant våre medlemmer er det personer som arbeider både innen offentlig og privat skole og kjenner til hvordan norsk skole er organisert. Vi er innforstått med at opplæringen skal utføres ut fra læreplanene med sine kompetansemål og ikke ut fra lærebøker, nettsider og andre kilder. Vi kjenner også til at det likevel er flere kommersielle aktører som produserer lærebøker. Ved starten av hvert skoleår sendes det ut prøveeksemplarer til skolene slik at faglærere ut fra sin kompetanse selv kan vurdere om noe ønskes brukt og som evt. kan bestilles av rektor innenfor budsjett. Foreningen SKAPER ønsker også å bli med på dette, tilby materiell, som faglærere og rektorer selv kan vurdere å bruke / ikke bruke. Materialet skal være faglig godt og fremme kritisk tenking, nysgjerrighet og skaperevne. Nettopp fordi vi vil fremme kritisk tenkning er det også viktig med grundig undervisning i de evolusjonistiske mekanismene. Lysbakkens antydning om at kristne skoler kan erstatte undervisning i evolusjonslæren med kreasjonisme er derfor et skremmebilde vi ikke kjenner igjen, og som gjeldende lovverk, slik vi ser det, heller ikke åpner for.

SKAPER ønsker samtidig å dele noen tanker rundt dette med kunnskapsministeren.

Undervisning rundt skaperverkets og menneskets opphav er i dag preget av naturalisme som forutsetter at alt kan forklares ved naturlige prosesser og utelukker overnaturlige prosesser. Det rådende paradigmet har ført til at man i dag antar at «ingenting eksploderte» og slik skapte alle ting. Videre har paradigmet ført til at man kosmologisk nå forutsetter at 96% av det univers vi befinner oss i består av noe ukjent og uobservert, såkalt mørk materie og mørk energi. Dette for å få den teoretiske fysikken til å henge sammen. Ut fra dette kjenner vitenskapen altså kun til 4% av alt universet består av. Videre forutsettes det at liv er blitt til av livløse kjemikalier selv om all empirisk vitenskap vil avvise at dette er mulig. Man må videre fremholde at den presise og ekstremt avanserte informasjonen som dette livet er avhengig av er blitt til av tilfeldige og retningsløse prosesser enda dette strider mot all menneskelig erfaring og vitenskapelige grener innen informasjonsteori. Til sist forutsettes det at livet må ha utviklet seg fra en enkelt celle til det mangfold som observeres i dag på tross av at fossilmaterialet ikke viser dette, slik kjente paleontologer som Stephen J. Gould (Harvard University) og Colin Patterson (British Museum of Natural History) erkjente.

SKAPER vil på bakgrunn av dette stille spørsmål ved om vi ikke er kommet i skade for å forkynne en bestemt filosofi istedenfor empirisk vitenskap til våre barn. SKAPER mener dagens paradigme har ført til absurditeter som får en del av de vitenskapelige svar til å mer nærme seg eventyr og overtro enn faktisk vitenskap. Dette er vi ikke alene om å mene. Selv en av våre største meningsmotstandere hevder dette.

Professor Richard Levontin (Harvard University) sier det slik:
“Our willingness to accept scientific claims that are against common sense is the key to an understanding of the real struggle between science and the supernatural. We take the side of science in spite of the patent absurdity of some of its constructs, in spite of its failure to fulfill many of its extravagant promises of health and life, in spite of the tolerance of the scientific community for unsubstantiated just-so stories, because we have a prior commitment, a commitment to materialism.”

“It is not that the methods and institutions of science somehow compel us to accept a material explanation of the phenomenal world, but, on the contrary, that we are forced by our a priori adherence to material causes to create an apparatus of investigation and a set of concepts that produce material explanations, no matter how counter-intuitive, no matter how mystifying to the uninitiated. Moreover, that materialism is absolute, for we cannot allow a Divine Foot in the door.”

SKAPER forstår menneskers søken etter svar på spørsmål om universets og menneskets opprinnelse. Vårt ønske er å vise at når vitenskapsmenn forholder seg til en vitenskapelig observasjon som hverken kan repeteres eller testes så vil filosofien og det verdensbilde forskeren besitter være svært avgjørende for hvilke spørsmål forskeren stiller i møte med det som observeres. Disse spørsmål vil igjen avgjøre hvilke svar som blir gitt. SKAPER kan ikke forholde seg til noen andre observasjoner enn den vitenskapen ellers sitter med. Slik sett er det ikke snakk om religion som ønsker å erstatte vitenskap, men vektlegging av vitnesbyrd, erfaringer, bevis og tolkninger det handler om. Det finnes tusenvis av forskere rundt om i verden som ikke godtar det rådende paradigme, og disse forskerne kommer altså til andre svar enn sine kolleger. Ved å kunne vise barn flere tolkninger av vitenskapelige observasjoner vil nok mange fortsatt ikke være enige med oss, men at dette vil styrke den kritiske tenkningen er det liten tvil om. Dessverre ser det ut til at mange i dag ikke ønsker kritisk tenkning rundt vedtatte «sannheter». Det er interessant at nyere forskning snart har snudd opp ned på tidligere vedtatte sannheter, samtidig er det filosofiske ståsted bare blitt sementert på tross av at man i dag må forsvare det radikalt annerledes enn for bare noen tiår siden.

SKAPER er bekymret for at lovverket, eller tolkningen av det skal bli strammet inn. Representant Lysbakken ønsker tilsynelatende å presentere dette som at «tro» skal erstatte «vitenskap». Dette er som sagt ikke tilfellet. SKAPER opplever at dette brukes som brekkstang fra representanten for å kunne nå et mer endelig mål om å fjerne mulighetene friskoler har under dagens lovverk. SKAPER er imidlertid av den oppfatning at kunnskapsministeren på dette området har god oversikt og forstår at menneskers kunnskap omkring vårt opphav uansett vil inneholde elementer av filosofiske betraktninger som aldri vil la seg vitenskapelig bevises da forutsetningene for å kunne observere, repetere og teste disse hypotesene ikke er til stede.

Verdens fremste hjerner slik som Steven Hawking sier det slik:
«However we are not able to make cosmological models without some admixture of ideology.»

Vår intensjon er å ta utgangspunkt i «Generell del av læreplanen» med vårt livssyn og verdensbilde og vi ønsker ut fra det å gi informasjon til lærere og elever om hvordan det kan arbeides med dette i kompetansemålene i enkeltfag. Vi har ikke noe mål om å endre læreplanverket da vi ser at det er god plass for informasjon også fra oss der.

 

Artikkel i Dagen: http://www.dagen.no/Nyheter/skapelse/Vil-ha-ung-jord-inn-i-klasserommet-443664
Artikkel i Fri Tanke: http://fritanke.no/nyheter/forening-vil-ha-kreasjonisme-som-pensum-i-norsk-skole/19.10390
Audun Lysbakkens spørsmål til kunnskapsministeren: https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=67971
Foto: Tomas Moss / Stortinget