Kristne som ønsker å fastholde Bibelen som fundament for liv og lære har hatt lite å glede seg over når det kommer til nyheter fra kirke og organisasjonslivet i det tidligere kristne vesten. Et lyspunkt er det da at den Lutherske Kirke Missouri-Synoden (LCMS) i USA, med sine 2 millioner medlemmer, på sin nylig avholdte 67. konvensjon godkjente Vedtak 5-09A «Å bekjenne 6 dagers skapelse.»

Forvirringen rundt skapelse og hva en skal tro om dette er stor i det kristne landskapet. Vi i SKAPER opplever stadig å møte unge og eldre som ikke aner hva de skal tro. De ønsker å fastholde det de klart opplever Bibelen forteller, men er forvirret både på grunn av budskapet fra en sekulær verden, men ofte enda mer på grunn av de svar de har fått fra velmenende kristne ledere og forkynnere. Mange opplever at det de får høre ikke stemmer med det de leser. Ikke sjelden har man opplevd å møte eldre kristne som trofast har gått på bedehuset i over 50 år og som erfarer at «nå faller brikkene på plass». Dette blir sagt etter at de har fått lytte til bibelsk utleggelse om skapelsen og resten av urhistorien og konsekvensene for det bibelske verdensbilde, gudsbilde og evangeliet om Jesus Kristus.

Missouri-synoden

Derfor er det gledelig å lese vedtaket fra Missouri-synoden i USA der de “Pålegger pastorer å fokusere på å lære menighetene de tjener, spesielt ungdom, om disse spørsmålene. Pastorer bes om å utruste sitt folk til å avgi et respektfullt kristent vitnesbyrd om den bibelske læren om skapelse og skjæringspunktet mellom tro og vitenskap.” Her etterfølger de 1.Pet. 3.15.

Vedtaket er bra fordi det muliggjør grundig undervisning om de store sammenhengene i verdenshistorien. LCMS kan vise til syndefallet som den historiske hendelsen som er skyld i all lidelse og død i verden i dag. De kan undervise om hvordan flommen var Guds dom som ødela jorden og hvordan den jorden som nå er venter en enda mer omfattende dom i fremtiden. Herunder kan de koble hendelsene beskrevet i Bibelen til det vi finner i naturen – millioner av fossiler i vannfiltrerte sedimenter som vitner om en massedød i en global oversvømmelseskatastrofe uten sidestykke. LCMS kan gi gode svar på det ondes problem fordi de fastholder at Gud skapte alt godt fra begynnelsen. Dermed kan LCMS også forkynne et evangelium om Guds frelse i Jesus Kristus av bare nåde som mennesker kan forstå de har behov for.

Vedtaket er også gledelig fordi det så tydelig viser hvor LCMS står i sosiale saker som ekteskap, abort, og kjønnsidentitet. Det viser en bibeltroskap som er mer opptatt av gudsfrykt enn hva den videre kulturen mener om dem. Det viser også en tro på Guds Ord og Bibelens lære som det middelet som skaper og fremmer troen og livet hos enkeltmennesker og i samfunnet. Dr Matthew Harrison President for LCMS uttaler: «Vi prøver bare å tale slik Bibelen taler, og utover det holde vår munn lukket.»

Det er godt å se tydelig kristent lederskap som forholder seg til 1 Peter 4:11

‘Om noen taler, han tale som Guds ord. Om noen tjener, han tjene ved den kraft som Gud gir, for at Gud må bli æret i alle ting ved Jesus Kristus – ham som æren og makten tilhører i all evighet. Amen. ‘

1 Peter 4:11

Guds ord i en tillitskrise?

Kristne er kalt til å tale som Guds ord og bør forkynne hele Guds råd (Apgj. 20:27). Situasjonen i Norge burde bekymre enhver som er opptatt av dette. De aller fleste ønsker ikke å ta et standpunkt når det kommer til skapelse. Av en slik holdning følger det naturlig noen konsekvenser. Det antyder at man ikke ser saken som viktig. Dette vil igjen føre til at man ikke underviser eller tar det opp i forkynnelsen. Mange som står i forkynnende posisjoner er usikre på hvor de selv står fordi de heller ikke har fått bibelsk opplæring og rettledning. Dermed er det naturlig å unngå området i eget virke. Når et slikt grunnleggende tema ikke forkynnes vil kirken etter hvert bli full av medlemmer som har all sin kunnskap og holdninger fra alle andre steder enn kirken. Den sekulære verden gir gjerne svar på dette, ironisk nok uten å besitte den kunnskap og åpenbaring fra Guds Ord som er avgjørende for å forstå vårt opphav.

Samtidig er det tydelig at mange kristne kirker og organisasjoner velger å være åpne for flere gjensidig motstridende syn på skapelse i sine sammenhenger. Igjen viser det en tenkning om viktigheten av fundamentet for alle kristne sannheter. Det avslører også en holdning som, i hvert fall indirekte, innrømmer at Gud ikke har vært tydelig. En holdning som sier at Gud ikke har gjort det mulig gjennom sitt Ord å kunne konkludere tydelig i spørsmålene alle mennesker stiller seg «Hvor kommer jeg fra?», «Hvor kommer ondskapen fra.» og «Hvorfor opplever jeg lidelse og død?»  Holdningen til «Guds manglende tydelighet» handler om en tiltro til det mennesker mener å kunne vite på egenhånd på nåværende tidspunkt. En slik holdning avslører en tillitskrise til Guds ord og avslører eisegese, altså en tolkning som er sterkt preget av andre kilder enn Bibelens tekst.

Det er store teologiske og vitenskapelige forskjeller på et bibelsk skapelsessyn som resulterer i et ung-jord-syn, et gammel-jord-syn og et teistisk evolusjon-syn. Ved å arbeide aktivt for å skape rom for flere motstridende syn skapes en uholdbar situasjon dersom man samtidig mener det skal gå an å undervise tydelig om skapelsen og urhistorien. Slik sett har flere kirker og organisasjoner stilt seg i nøyaktig samme situasjon som noen ironisk nok kritiserer Den Norske Kirke for å ha inntatt når det kommer til ekteskapet.

Resultatet vil alltid være at det synspunktet som trekker opp klare grenser for rett lære ikke vil bli tolerert. Saken rundt Alv Magnus sin tale i Den Norske Kirke i Råde vitner om dette.

Misforstått raushet?

Det er enkelt for den som mener at både likekjønnet og tradisjonelt ekteskap er like rett å være «raus». Det er ikke mulig for den som fastholder tradisjonelt ekteskap som det eneste rette å være raus på en slik falsk måte. «Rausheten» de progressive og «åpne» gjerne smykker seg med stopper naturlig nok svært raskt mot de som forkynner et klassisk syn.

Den samme situasjonen ser vi innenfor debatten om skapelse. De som fremholder at man kan ha forskjellig syn på dette fremstår rause. Det føles trygt å invitere seminarholdere som ikke har «sterke meninger» men som kan undervise bredt om ulike syn og gjerne konkludere med at kristne kan inneha flere syn uten at det skaper noen problemer. Rausheten for flere syn forsvinner imidlertid raskt mot personer som forkynner skapelse på 6 naturlige dager.  Spesielt dersom man våger å peke på at det finnes teologiske og potensielt trosmessige konsekvenser ut fra hvilket syn man har. Slikt er flere steder uhørt i kristne samfunn, mens det oppsiktsvekkende nok møter stor forståelse fra mange kirkefremmede.

Dilemmaene

Konflikten som ofte oppstår når noen forkynner tydelig om skapelsen og konsekvensene av ulike syn er egentlig avslørende. Det virker som konflikten i seg selv er et godt bevis på at saken rundt skapelse, i motsetning til det mange kristne ledere hevder, nettopp er viktig. Det ser i hvert fall ut for at mange ser viktigheten i at ungdom ikke får feil undervisning om dette. Samtidig oppleves det å være liten vilje fra motstandere av bibelsk kreasjonisme å imøtegå det enkelte, sikkert ektefølt, opplever som urettferdige konklusjoner rundt eget syn og dets konsekvenser. Disse følelsene er reelle og skaper flere dilemmaer som er vanskelige å løse.

De som står for et klassisk ekteskapssyn kan vanskelig, med god samvittighet, tale slik at ikke de som åpner for flere syn vil føle seg dømt. På samme måte oppleves det utfordrende å forkynne sant og rett ut fra en overbevisning om Bibelens likefremme utleggelse av urhistorien og konsekvensene av dette, uten at det vil medføre at mennesker som åpner opp for andre syn føler seg dømt.

For den som ikke har noe ønske om å dømme, men bare tale som Bibelen taler, ligger dette dilemma nær i hjerte og sinn. Men vi kan ikke la vær å tale om det vi har sett og hørt.

Illustrasjon fra LCMS sin nettside www.lmcs.org

Frimodig forsvar av Guds Ord

LCMS’s valg om å undervise skapelse på 6 dager er et godt valg. Det gjør det mulig for dem å se og undervise Bibelen i sammenheng fra første til siste vers og hjelper dem å trekke opp grenser mot menneskelige tradisjoner og filosofi som skjuler seg under dekket av å være vitenskap uten å være det. Evolusjonsteorien og ideen om en gammel jord kan da tilbakevises ut fra Bibelen og empirisk vitenskap støtter opp om det. Resultatet blir at tusenvis av unge vil stå bedre rustet til å forsvare troen på Bibelens Jesus i fremtiden.

Herved er oppfordringen gitt både til lutherske og andre kirker og organisasjoner i Norge. Gjør som LCMS! Få orden på læren om de grunnleggende sannheter i Bibelen fra skapelsen. Vær frimodig på Guds ords vegne! Stå for noe! Å ikke stå for noe skaper uklarhet, åpner opp for mange skadelige konsekvenser og er å stå for noe annet. Et rike som kommer i strid med seg selv blir heller ikke i dag stående.