Mange forskere mener at olje og gass er dannet gjennom millioner av år. Hvis jorda bare er ca. 6000 år gammel, hvordan forklarer vi da all oljen og gassen?

Det vi kaller olje og gass er en samlebetegnelse for en gruppe stoffer som heter alkaner. Dette er hydrokarbon-bindinger, der metan, CH4, er den enkleste av disse. Oppover i alkan-kjeden blir molekylene stadig mer komplekse med flere og flere karbon- og hydrogen-atomer. Fra disse alkanene (enkle til komplekse) får vi metangass som vi bruker til oppvarming, etangass som vi lager mye forskjellig plastikk av. Butan og propan er alle turgåere kjent med. Deretter kommer alkaner vi lager parafiner av, blant annet bensin. Så kommer diesel, og da er vi opp på ca. 8-20 karbonatomer pr. molekyl. Deretter kommer smøreoljer og til slutt asfalt-produkter.

Hvordan olje er dannet og hvordan oljen og gassen har havnet der vi finner den er det stor uenighet om blant sekulære forskere. Det har i det hele tatt vært forsket forholdsvis lite på akkurat dette. Man har stort sett forsket ut ifra et økonomisk inspirert motiv. Det vil si hvordan finne og utvinne så mye som mulig.

Det er to fraksjoner i den sekulære verden angående opprinnelsen til olje og gass. Den ene forklarer det med en organisk opprinnelse og den andre forklarer det med en uorganisk opprinnelse.

Den vestlige verden har ment at olje og gass stammer fra organisk materiale. Denne teorien har uløste problemer med seg. Man finner ofte uorganiske forbindelser i borehull som helium og nitrogen. Organisk tilblivelse har også problemer med å forklare alkandistribusjonen i borehullene. I laboratorium kan man etterligne den prosessen man mener har skjedd i naturen, men man får ikke alle de alkanene som man finner i olje og gass i naturen. Dette ser man i praksis ved at vi kan kjøpe biodiesel, men ikke bio-bensin. Dersom nåtiden skal forklare fortiden får man problemer fordi organisk materiale utgjør en særdeles liten del av sedimentære bergarter. Slik vi kan måle det i dag er det absolutt ikke nok til å produsere olje i særlig grad. Det er også store problemer med å forklare den ekstremt presise temperatur, timing og dybde de organiske stoffer måtte begraves i og av for at det skal bli til alkaner. Det er også vanskelig i dag å forklare hvordan alkanene har migrert gjennom steinen til det reservoaret vi finner det i nå. Andre indisier som kan være problematisk for denne hypotesen er at man antar at Jupiter er dekket av metangass som har uorganisk opprinnelse. Dette siste er ikke til hinder for at metangass også kan ha organisk opprinnelse.

Den andre forklaringsmodellen som har vært mer vanlig i gamle sovjet og østblokken er at alkaner er dannet fra uorganisk materiale. Grunnen til dette synet er at mye av oljen og gassen her er funnet i metamorfe eller vulkanske bergarter. Altså bergarter som ikke inneholder organisk materiale. Noen forskere mener at hydrokarboner blir laget av naturen selv. De oppgir spektral-analyser av romlegemer som indikerer hydrokarboner på disse og at vulkanutbrudd viser tegn på komplekse molekylstrukturer. Noen av disse forskningsresultatene har møtt motstand i vesten.

Mange av problemene forbundet med organisk tilblivelse er ikke til stede i denne modellen.
En av Hedberg-konferansene[i] hadde disse to forklaringsmodellene på oljens tilblivelse som tema, men man ble absolutt ikke enige.

Begge modeller forutsetter uansett millioner av år og dette skaper også noen ganger problem i brønner med veldig høyt trykk slik som for eksempel det norske Troll-feltet. Dette feltet ble betegnet som «fullt til bristepunktet». Man forventet derfor at gassen hadde migrert til andre naturlige steder og brønn 31/6-3 ble boret for å sjekke dette. De fant ingen hydrokarboner der og et forskningsnotat konkluderte følgende:

  • Troll kan være et unikt eksempel på et felt som tilsynelatende er fullt til bristepunktet, men uten å briste.[ii]

En del kristne forskere har pekt på at oljen og gassen kan være et resultat av at enorme mengder med organisk materialet ble begravet raskt i forbindelse med flommen i Noahs dager. Mange sekulære forskere vil innvende mot dette at det er mye mer kull, olje og gass enn det kan ha vært organisk materialet å begrave i flommen. For å imøtegå dette kan det nevnes at i dag bor det mennesker på kun 2% av planetens overflate. Matt Rosenberg har regnet ut at 90% av verdens mennesker bor på 0,87% av jordens areal. Grunnen til dette er at veldig mye av jordens overflate er uegnet for menneskelig bosetting. (Hele jorden er for så vidt beboelig dersom teknologien og energitilgang gjør det mulig, men slik definert er hele universet blitt beboelig.) Jordens landområde utgjør bare 29% av planetens areal. Av dette er 10,4% dekket av is, 6% er fjell, 19% er ørken, og 11% er tundra. Dersom man legger dette sammen utgjør det nesten halvparten av landarealet på jorden. Det er også store forskjeller på hvor mye biologisk materiale man finner i regnskogen (13%) som er det rikeste området, til barskogområdene (17%) og savanner og gress-sletter (20%). I praksis betyr dette at det er små områder på jorden hvor det nå virkelig er store mengder organisk materiale. (Det er verdt å merke seg at havet også inneholder organisk materiale.) Dersom det, slik en del hevder, var en radikalt annerledes jord før kildene i dypet sprang frem, så kan man argumentere med at mengden organisk materiale før flommen var veldig mye større enn det er i dag.

I dette scenariet står man likevel ovenfor en del av de samme problem som tilhengere av organisk olje har blant annet i forhold til at organisk materiale ikke produserer alle alkaner man finner i et typisk olje- og gass-funn. Slik sett er det enklere å forklare kull som et resultat av flommen. Det er funnet menneskelagde gjenstander og det forekommer alltid karbon 14 i kull, noe som kan tilsi at dette er et ungt material.

Andre kristne forskere har ment at det ikke er noen grunn til å holde olje og gass utenfor når man tenker på skaperverket som skapt modent. Edens hage, dyrene og menneskene var fiks ferdige. Metallene og edelstenene lå i bakken. Første Mosebok beskriver for eksempel onyks-stein, kobber og jern. (1Mos 2:12 og 1Mos 4:22) Hvorfor skulle det være annerledes med olje og gass særlig i kraft av den nytte disse produktene har for det moderne mennesket. Det er vanskelig å tenke seg at så mange mennesker kunne leve på jorden uten, da matvareproduksjonen og distribusjonen i verden er helt avhengig av fossilt brennstoff og en stor del av verdens befolkning lever i strøk med kaldt klima.

 

Artikkelen er et bearbeidet utdrag av boken «Skapelse og/eller evolusjon – Hva sier Bibelen» Hermon 2014

Forfattere: Andreas Årikstad, Jogeir Lianes, Samuel Årikstad

 

[i] http://www.aapg.org/education/hedberg/

[ii] http://www.answersingenesis.org/articles/arj/v1/n1/origin-of-oil