SKAPER er til av en grunn. Det er for å peke på Guds Ord. Vi ønsker å peke vekk fra oss og mot Han som er Ordet og skaper av alle ting. SKAPER ønsker å være en tydelig retningsviser i vår tid mot Han som sier han er Sannheten. Sannhet er som alt annet i vår tid blitt et relativt begrep, og mange er også komfortabel med et slikt forhold til sannhet.

SKAPER tror på en absolutt sannhet og at denne er mulig å finne. SKAPER mener at Han som er Sannhet har åpenbart hva som er sannhet om mennesker og for mennesker først og fremst gjennom Bibelen.

«Hver bok i Skriften er innblåst av Gud og nyttig til opplæring, tilrettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferd, 17 så det mennesket som tilhører Gud, kan være fullt utrustet til all god gjerning.» 2. Tim 3.16-17

Vi lever i en verden der det er en kamp rundt sannhet. Dessverre er dette ikke en kamp for sannhet, men en kamp om hva som er sannhet. Mange «sannheter» er fundamentalt forskjellige og motsatser til hverandre. Når man søker sannheten i Bibelen gis mennesker åpenbaring og kunnskap til å se tydeligere også den sannhet som Gud har åpenbart gjennom alt det skapte som omgir oss og som vi selv er en del av. Samtidig er det ikke SKAPER sin hensikt eller oppgave å overbevise noen om hva som er sannhet det er kun Den Hellig Ånd sin oppgave.

SKAPER vil presentere stoff på en ufullkommen måte. Heldigvis er vår trøst og tillit at Han vi peker på åpenbares på en fullkommen måte i det Ordet vi ønsker å peke mot. Bibelen gir mennesker et vitnesbyrd som gir svar på livets store spørsmål. Hvor kommer alt fra, hvordan ble det til, hva er meningen med livet, hva vil skje i fremtiden og ikke minst hva som skjer når vi dør? De vitneutsagnene som Bibelen kommer med har gjennom tusener av år formet verdensbildet og gudsbildet til den kristne del av verden. Bibelens vitnesbyrd har blitt utfordret på alle plan igjennom hele historien, men spesielt de siste 250 år har både verdensbildet og gudsbildet fra Bibelen blitt utfordret av tanker som på mange områder er totale motsetninger til hele Bibelens vitnesbyrd.

Gjennom moderniteten for litt over 100 år siden ble mange menneskelige tanker både innen filosofi, psykologi og vitenskap prøvd forent med kristen tro. Tanken bak hørtes fin ut, man ønsket enhet og nestekjærlighet og mindre konflikt. Det førte til en nedtoning av viktigheten av kristne doktriner. Resultatet av dette var en stor ulykke for kristendommen og kristen tros utbredelse i den vestlige verden. Dessverre har mange ikke lært noe av historien og prøver også i dag å forene menneskers tanker om sannhet med kristen tro. Denne tilnærmingen fører uten unntak til at man gjør kompromiss med det Bibelen faktisk sier og det er alltid Bibelen som må bære byrden av kompromisset, aldri de skiftende menneskelige tankene. Det bør være et paradoks for den som ønsker å tro.

«Han må holde seg til det troverdige ord som samsvarer med læren, slik at han duger både til å veilede i den sunne lære og til å vise til rette dem som sier imot.» Titus 1.9

«Kjære Timoteus, ta vare på det som er betrodd deg! Vend deg bort fra det ugudelige og tomme snakket og innvendingene fra den kunnskapen som bare er kunnskap i navnet. 21 Noen har bekjent seg til den og dermed forvillet seg bort fra troen.» 1.Tim.6.20

Menneskers kunnskap har stadig vist seg å være feil og dermed bare kunnskap i navnet. Gud sier at Hans ord står fast til evig tid. Det er uforanderlig og dermed sannhet. SKAPER har et verdensbilde og gudsbilde tuftet på Bibelens eksplisitte vitnesbyrd. Dette vitnesbyrdet står seg svært godt imot alle de utfordringene som kommer fra menneskers tanker og ideologier. Det bekreftes også av de faktiske vitenskapelige observasjoner som blir gjort i det skapte.

SKAPER ønsker å vise de grunnleggende forskjellene i verdensbilde og gudsbilde som oppstår når man henter sin sannhet enten fra Bibelen eller fra skiftende menneskelige tanker. Uansett utgangspunkt vil det alltid være en fundamental «sannhet» man velger å tro på, men denne sannheten vil aldri kunne bevises i tradisjonell forstand. Menneskers ideologier omkring de store spørsmål og tolkning av vitenskapelige observasjoner bestemmes ut fra de fundamentale «sannheter» man velger å legge til grunn for livet.

Det finnes i denne sammenheng kun to utgangspunkt å forholde seg til for alle mennesker. Enten er det skapte blitt til av seg selv, eller så er det blitt skapt av noe som befinner seg utenfor det skapte. SKAPER mener at dette «noe» er Bibelens Gud og at Han gjennom Bibelen har gitt mennesker all den åpenbaring som trengs i forhold til hvem Han er, hva Han har gjort og hva Han vil gjøre i fremtiden. SKAPER mener at det Bibelen forteller om Guds handlinger holder for at mennesker skal få samfunn med Gud.

En debatt om ateisme vs teisme finner ikke SKAPER særlig fruktbar.

«For det en kan vite om Gud, ligger åpent foran dem; Gud har selv lagt det åpent fram. Hans usynlige vesen, både hans evige kraft og hans guddommelighet, har de fra verdens skapelse av kunnet se og erkjenne av hans gjerninger. Derfor har de ingen unnskyldning.» Rom. 1.19-20

«I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden» 1.Mos. 1

Det er helt opplagt for SKAPER at det intrikate informasjonssystemet og den orden en ser både i levende og død materie er et resultat av en intelligens som langt overgår menneskers villeste fantasi. SKAPER har som mål å føre mennesker til samfunn med Skaperen og sette fokus på at Han en dag skal komme igjen både for å dømme levende og døde, men også for å avvikle og gjenopprette skaperverket til sin opprinnelige tilstand.

Mennesker har ulik formening om eksistens og hva denne eksistensen egentlig består i. Samtidig er det klart for de fleste at det man opplever er virkelighet, eksistensen er sann. Bibelen støtter dette og er helt klar på at det mennesker opplever er virkelig, men samtidig at det mennesker kan observere og erfare bare er en del av en større virkelighet. Innenfor den virkelighet som mennesker nå kan erfare er det to fundamentale ideologier/vitnesbyrd å velge imellom. Disse tankene er for mange mennesker mer ukjent, men er likevel helt avgjørende for alt man tror, mener og tolker gjennom blant annet vitenskapelige observasjoner.

Klassisk kristen tro har alltid vært preget av tanken om en god begynnelse, et syndefall og dom over synd i form av en verdensvid flom. Disse historiske realiteter danner grunnlag for å kunne ha en full visshet om behovet for frelse, om Guds rettferdighet gjennom fremtidig dom og løfter om at det igjen en dag skal bli godt.

Dette klassiske synet er Bibelens budskap slik det er blitt lest av millioner av mennesker opp igjennom historien helt tilbake til de første kirkefedrene som hadde sin lære direkte fra apostlene. For å fastholde en klassisk kristendomsforståelse så er man avhengig av å holde hele Bibelen for sannhet. Gjennom Bibelen finnes flere vitneutsagn fra Gud selv som er veldig sentrale i en bibelsk forståelse av verden.

«Og Gud så alt det han hadde gjort, og se, det var overmåte godt.» 1.Mos.1.31 
«Men av treet til kunnskap om godt og ondt må du ikke spise. For den dagen du spiser av det, skal du dø.» 1.Mos.2.17
«…Fordi du hørte på kvinnen og spiste av treet som jeg forbød deg å spise av, er jorden forbannet for din skyld.» 1.Mos.3.17
«For en skapnings liv er i blodet, og jeg har gitt dere blodet på alteret til soning for livet deres. Blodet soner fordi livet er i det.» 3.Mos. 17.11

Bibelen forutsetter en god begynnelse, en begynnelse uten død av noe slag. Gud sier at en skapnings liv er i blodet og at blodet soner fordi livet er i det. Bibelen sier at planter visner og falmer, bortsett fra når det er snakk om hvetekornet som dør, da hvetekornet er et bilde på Jesus.  Bibelen forutsetter en jord og et helt skaperverk som var vesentlig annerledes enn det mennesker opplever og vitenskapelig kan observere i dag. Uten at mennesker tror dette vil en få problemer med å tro Jesu ord, og siden Jesus er Ordet vil mennesker få problemer med å få en tro til frelse.

De fleste i den vestlige verden i dag, også mange som kaller seg kristne forholder seg likevel til en ideologi, en menneskeskapt tanke om fortiden, som er motsatsen til Bibelens vitnesbyrd. Her er den gode begynnelsen erstattet av en antakelse om at jorden og alt det skapte alltid har vært likt. Konsekvensen av denne ideologien er troen på millioner av år med død, naturkatastrofer og lidelse i hele skaperverket.

Alle som har dette som utgangspunkt vil måtte inngå kompromiss som undergraver og i mange tilfeller fullstendig ødelegger for troverdigheten av Jesus sitt ord akkurat slik Jesus har forutsagt ville skje. Den kristne innflytelse og kraft ligger ikke i menneskers styrke og viten, men kun i menneskers tillit til Guds Ord. Når dette blir undergravet vil innflytelsen og kraften også bli borte slik enhver kan se skjer i hver eneste del av verden der menneskers tanker om begynnelsen får erstatte Guds vitnesbyrd om skapelsen.

«Hadde dere trodd Moses, hadde dere også trodd meg. For det er meg han har skrevet om. Hvis dere ikke tror hans skrifter, hvordan kan dere da tro mine ord?» Joh.5.46-47

SKAPER er til for å peke på Ordet både for mennesker som ikke tror det finnes en gud og for troende mennesker som har byttet ut sannheten i Ordet med menneskers ord om sannheten.