Mange kristne har behov for å overbevise seg selv og andre om at det ikke finnes en konflikt mellom Bibelen og vitenskapen. Kan det på dette området, som i mange andre sammenhenger, være at de som har et behov for å forsikre om at det ikke er noen konflikt har dette behovet fordi det egentlig er åpenbart at det er en indre konflikt i det de holder for sant?

Nettstedet iTro.no er for ungdom og drives av NLM Ung. Temaet i Januar har vært «skapt til». En av de som har skrevet en artikkel denne måneden er Jon Romuld Håversen som jobber i Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag (NKSS), mest kjent som Laget. Han er opptatt av trosforsvar og jobber med skepsisuka som Laget arrangerer.

Hvilken tro er det han ønsker å forsvare i denne artikkelen? Det er en tro som sier «ja takk, begge deler». Ja takk til både Gud og vitenskap.

Kunnskapens kilde

Vitenskap er systematiske, metodiske og kritiske undersøkelser, studier og forskning for å få kunnskap. I Salomos ordspråk kapittel 2 leser vi: «For Herren er den som gir visdom, fra hans munn kommer kunnskap og forstand…»

Det er naturlig å tenke at det er forskjell på kunnskap om Gud fra Bibelen og kunnskap om geologiske formasjoner, kjemiske reaksjoner og biologiske funksjoner i naturen.
Det er forskjell på kunnskap, men det er interessant å se hvor kunnskapen kommer fra. Den kommer fra Guds munn sier ordspråkene. Bibelen kalles Guds Ord. Det kommer fra Guds munn om enn indirekte via de mennesker som drevet av Den Hellige Ånd, eller via direkte tale fra engler, Jesus eller Gud selv, skrev det ned.

Alt er blitt til ved ham

Hvor kommer naturen fra? Johannes skriver det best synes jeg når han i kapittel 1 av sitt evangelium skriver: I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud – Alt er blitt til ved ham, og uten ham er ikke noe blitt til av alt som er blitt til. Naturen kommer fra Guds munn og når vi får kunnskap om geologiske formasjoner, kjemiske reaksjoner og biologiske funksjoner så får vi også kunnskap om hva Guds munn har talt.

I bunn og grunn handler det altså ikke om «ja takk begge deler», men ja takk til kunnskapen fra den ene, fra Gud.

Skaperverket – underlagt forgjengelighet

Dersom Gud står bak alle ting hvorfor trenger man da å skrive en artikkel som poengterer at vi kan si ja takk til kunnskap fra Gud? Dersom Gud står bak alt, er opphavet til all kunnskap og ikke kan lyve så burde det ikke være noen motsetning mellom Guds ord i Bibelen og resultatene av Guds ord i skaperverket. En slik artikkel burde vel være unødvendig? La meg slå det fast med en gang. Det er ingen konflikt mellom de forskjellige kildene til kunnskap som Gud har gitt oss. Både Bibelen og skaperverket er i harmoni med hverandre.

Samtidig er det en vesentlig forskjell mellom de to. Bibelen blir kalt Guds fullkomne og uforgjengelige ord som evig står fast. Skaperverket er preget av syndefallet og er blitt lagt under forgjengelighet. Det skal forgå, det skal dø. Kunnskapen vi søker må derfor hentes i riktig rekkefølge for at du skal sitte igjen med sann kunnskap både om Gud og det skapte.

Mikrobiolog og Bibelen

Det er ikke mulig å få fullstendig sann kunnskap om ikke Guds evige ord i Bibelen får være lyset på vår sti til kunnskap. En god venn av meg er mikrobiolog. En veldig smart fyr. Han er ekspert på virus. Han ser de biologiske funksjonene i virus, den digitale informasjonen som gjør virus til det det er og den ofte skadelige, ja dødelige virkning et virus kan ha på levende skapninger, også mennesker.

Ved å se alt dette så får han kunnskap. Likevel kunne han sitte igjen med feil kunnskap om viktige sider dersom han ikke trodde det Gud sier i Bibelen først.

Gud skapte virus

Hva har Bibelen med mikrobiologi å gjøre tenker du kanskje. Min venn kan ikke hente observasjoner og studier om virus fra Bibelen. Samtidig hjelper Bibelen oss å forstå det som observeres i virus og virkningen mange virus har.

Bibelen vitner om at Gud skapte alt særdeles godt. Gud skapte virus, men virusets oppgave var ikke å skape sykdommer som førte til lidelse og død blant skapninger Bibelen beskriver som levende. Skapninger som har livsånde og blod i seg. Dette stemmer ikke med de observasjonene min venn gjør i dag. Han er nemlig ekspert på et virus som er skadelig og kan føre til dødelige sykdommer. I Bibelen finner han forklaringen på disse observasjonene. Gud har pga. synden lagt skaperverket under dødens makt. Han har innført forgjengelighet. Denne forgjengeligheten fører blant annet til at informasjonen i mikrobiologiske organismer blir skadet og endrer seg. Noe av denne endringen er en innebygget mulighet for tilpasning, men mesteparten er såkalt skadelige mutasjoner. Det som kalles genetisk entropi (økt uorden).  

Naturen i lys av Bibelen

Fordi min venn vet dette så får han sann kunnskap. Han forstår at viruset han ser på ikke er slik det var skapt originalt, men at den muterte informasjonen i viruset har endret denne mikrobiologiske organismen til også å skape lidelse og død. Han forstår også at viruset, på tross av at det er skapt ved Guds ord og gir kunnskap om Gud, ikke lenger gir et rett bilde av hvem Gud er. Dersom viruset var slik fra begynnelsen ville Gud vært ond, samtidig viser viruset at Bibelen har rett når den sier at alt det skapte er underlagt forgjengelighet, altså død.

Til og med et bittelite virus viser oss altså at Gud har rett. Det viser oss ikke Guds karakter, for i naturen ser vi det bare fra skapelsen da alt var særdeles godt slik Romerne 1 sier. Likevel viser et virus oss Guds handlinger. Det viser oss at det er designet, at det inneholder informasjon som bare kommer fra intelligens, det viser oss at det er endret etter skapelsen og det viser oss lidelse og død. Alt dette forteller Bibelen oss også. Samtidig forteller Bibelen oss at forgjengeligheten vi ser i skaperverket er der for at alt skal dø og forsvinne. På den måten vil ikke ondskap eksistere evig, og mennesker slipper å være slaver av synd i en evighet med den lidelsen det ville medføre.

Min venn sier altså ja takk begge deler fordi han ser fullkommen harmoni mellom naturvitenskapen, som i hans tilfelle er i mikrokosmos og Bibelen fordi han leser naturen i lys av vitnesbyrdet han får fra Guds ord.

Ja takk til hva?

Hvorfor trenger Jon Romuld Håversen å skrive en artikkel som burde være innlysende for alle som tror på Bibelens ord? Det er fordi det ikke er harmoni mellom Bibel og vitenskap i den troen Håversen representerer. Hans artikkel handler om et ja takk til «tro» og evolusjon. Det er noe helt annet, for hva tror han egentlig på?

Lidelse, sykdom og død før syndefallet?

Evolusjonen forutsetter en antakelse, en menneskelig filosofi, om at denne verden, helt i motsetning til Bibelens vitnesbyrd, alltid har vært slik vi kan observere den i dag. Virus har alltid skapt lidelse og sykdom, og var aldri en organisme som bare var til det gode. Den forgjengeligheten, sykdommen og døden vi ser i dag har vært slik fra begynnelsen, alltid. Det vi finner i fossillagene vitner om ufattelig lidelse. Tusenvis av dyr virvlet sammen og levende begravet av vann og sedimenter som har dannet vannfiltrerte bergarter. Disse viser oss videre lidelse i form av rovdyr og forskjellige sykdommer f.eks. skjelettkreft i tillegg til brutal død.

Bare levende ting kan dø og Bibelen sier at det som har livsånde og blod lever. Håversen mener altså at katastrofer, lidelse sykdom og død eksisterte før syndefallet. Siden han også tror på en filosofi som tilskriver dette til begynnelsen så betyr det at Gud skapte det slik og kalte det godt.

I går og i dag den samme

Håversen sitt vitnesbyrd om Gud i sin artikkel er altså denne: Den hellige treenige Gud som er i går og i dag den samme, ja til evig tid, synes katastrofer, lidelse og død er godt.

Hvilket håp har vi for fremtiden om det er godt? Jeg kjenner ingen som synes det er godt. Jeg kjenner heller ingen som tenker at det er greit om det bare gjelder dyr. Det er ikke godt om hunden eller katten din klynker i smerte over en virusinfeksjon som gjør at den dør. Om du synes det er du en sadist. Ifølge Håversen synes Gud dette er godt og han har ingen problemer med en Gud som har en slik karakter skriver han i en debatt på Facebook under sitt innlegg.

Med dette ødelegger Håversen selve evangeliet. Hvorfor skulle Jesus komme å dø for å overvinne dødens makt som var et resultat av syndefallet når Gud gav et virus makt til å drepe et menneske fra begynnelsen og attpåtil synes det var godt?  

Gud med liten eller stor g

Håversen sier ikke ja takk til Bibel og vitenskap på den måten mikrobiologen gjør.

Han oppleves først og fremst å si ja takk til en menneskelig filosofi som skaper en gud i sitt eget bilde. En gud som bare har skinn av å være bibelens Gud, og en filosofi som bare har skinn av å være vitenskapelig.

Hans ja takk til begge deler er ikke til Gud og vitenskap/kunnskap, men til gud med liten g og menneskelig filosofi. Kunnskapen man da sitter igjen med er ikke sannhet og mennesker som holder sannheten om Gud fra begynnelsen, fra skapelsen, nede i urettferdighet ender opp med et udugelig sinn om de ikke vender om.

Vi sier nei takk både til hans gud og hans filosofi og ber om at Gud må åpne menneskers øyne og fri oss fra dette Satans smarte bedrag.

En Gud som er verdig all lov og pris

Ved å ta Gud på ordet fra begynnelsen opprettholdes evangeliets budskap om at døden trengte å beseires fordi det var resultatet av syndens inntog i verden og ikke noe Gud skapte. Den som tror på Bibelens Gud har et historisk begrunnet håp fra skapelsen om at det Ordet man har satt sin lit til på ny vil skape en ny jord der rettferdighet bor. Det er grunn god nok for å slenge på et stort Halleluja (lovpris Jahve) for en slik Gud er verdig all lov og pris!