Det hevdes at kreasjonismen er en nymotens lære fra USA, og at kirkefedrene ikke tolket første mosebok bokstavelig, slik kreasjonistene gjør i dag. Det siste kan kanskje stemme, men sikkert er det i hvert fall at Martin Luther tolket skapelsesfortellingen akkurat slik de fleste kreasjonister gjør i dag. Og selv om Luther aktet kirkefedrene høyt, så gikk han kraftig i rette med dem, i velkjent Luthersk stil, for deres forsøk på allegorisering av Bibelens første kapitler.

Luthers 2300 sider lange kommentar til første mosebok ble skrevet på latin, basert på hans forelesninger i årene 1535-36. Hvert eneste vers er kommentert. Verket er oversatt til flere språk, blant annet til engelsk av George V. Schick. Sitatene i det følgende er min egen oversettelse fra engelsk.

Allegorisk eller historisk skapelsesberetning

Man skal ikke lese mange sider før man ser at Luther ikke bare var kreasjonist, men også ung-jord-kreasjonist.  På side 3 slår han fast:

“Vi vet fra Moses at verden ikke eksisterte for 6000 år siden. Om dette er det komplett umulig å overbevise en filosof, for i følge Aristoteles er det umulig å forestille seg eksistensen av noe første eller siste menneske.”

Dette tyder på at Luthers tolkning ikke var ukontroversiell den gangen heller. Luthers utgangspunkt er at skapelsesfortellingen skal forstås bokstavelig. Han skriver om forfatteren, Moses, at

“… hans hensikt er ikke å lære oss om allegoriske skapninger og en allegorisk verden, men om virkelige skapninger og en synlig verden som man kan sanse. Derfor kan vi, som ordtaket, si at han kaller en spade for en spade. Det vil si at han bruker termene dag og kveld uten noen allegorisk betydning, slik vi også vanligvis gjør.”

Kirkefaderen Augustin er en av dem som tolker skapelsesfortellingen allegorisk, og om dette sier Luther blant annet følgende:

“Derfor, hva gjelder Augustins oppfatning, forutsetter vi at Moses snakket bokstavelig, ikke allegorisk eller billedlig. Det vil si at verden, med all dens skapning, ble skapt i løpet av seks dager slik det ordrett står. Om vi ikke forstår grunnen til dette, la oss forbli disipler og overlate oppgaven med å være lærer til Den Hellige Ånd.”

Solen skapt først på fjerde dag

Kreasjonister kritiseres gjerne for at de tror at jorden, og lyset, ble skapt før solen. Når det gjelder skapelsen av lyset skiller Luther klart mellom dette og skapelsen av sol, måne og stjerner, som skjedde den fjerde dagen. Han slår fast at himmel og jord ble skapt ved begynnelsen av den første dagen, og at lyset ble skapt den første dagen. Han antar at dette lyset må ha vært i bevegelse i forhold til jorden, for at det skulle kunne være snakk om dager før solen ble skapt. Han forutsetter videre at dette lyset, hva det nå var, gjorde tjeneste som sol inntil solen selv ble skapt den fjerde dagen.

Om skapelsen av planter den tredje dagen, skriver Luther at de ble skapt i kraft av ordet som ble talt. De vokste ikke opp fra frø, men ble skapt ferdige. Også på Luthers tid var det de som stusset over at Gud skapte planter på jorden, før Han skapte sol, måne og stjerner. Men Luther syntes ikke det hadde så mye for seg å mene at Gud burde skapt i en annen rekkefølge enn den som er beskrevet.

Én eller to skapelsesfortellinger?

Bibelens andre kapittel blir av enkelte beskrevet som en annen skapelsesfortelling, som ikke er helt i samsvar med den første. Dette var ikke Luthers oppfatning. Han skriver at det andre kapittelet hovedsakelig gir oss nærmere informasjon om den sjette skapelsesdagen. Det som står om plantene i vers 4 og 5, tolker Luther som en utdypning av det som skjedde den tredje dagen.

En overmåte god skapelse

En ting som skiller kreasjonismen fra troen på evolusjon (evolusjon i betydningen at mennesker og f.eks. grantrær har felles forfedre), er synet på det opprinnelige skaperverket. Kreasjonismen hevder at dette var vesentlig annerledes enn den naturen vi kan observere i dag. Luther var av samme oppfatning. Han skriver:

”Hvis Adam ikke hadde falt i synd, ville verken ulver, løver eller bjørner fått sin velkjente ville natur. Absolutt ingenting i hele skaperverket ville ha vært verken brysomt eller skadelig for mennesket.”

Han understreker at verken insekter eller lus var plagsomme, og at det ikke fantes sykdom før syndefallet. Torner og tistler var, i følge Luther, noe som ble til i forbindelse med syndefallet (jfr. 1. Mos 3:18). Etter at Luther har kommentert Bibelens tre første kapitler, vers for vers, kommer han med en oppsummering hvor han forsvarer sin tolkning og kritiserer andres.

“Den latterlige prosedyre som Origenes og Hieronymus følger i disse kapitlene, er velkjent. Overalt avviker de fra den historiske beretning, som de kaller ”bokstaven som slår ihjel” eller ”kjødet”; og de lovpriser den ”åndelige mening,” som de ikke skjønner noenting av.”

Hvem var Kains kone?

I innledningen til kapittel 4 skriver Luther:

”…ingen kan unngå å se at Moses ikke har til hensikt å presentere allegorier, men rett og slett å skrive ned den første verdenshistorien.”

Her i Bibelens fjerde kapittel kommer en hendelse som mange har strevd med å forstå. Kain dreper Abel (vers 8), han blir redd for at hvem som helst skal drepe ham (vers 14), han reiser til landet Nod, og han har en hustru (vers 17). Det står ikke hvor Kains hustru kom fra. Luther er klar på at Kains kone var hans søster. Han drøfter jødisk tradisjon for at både Kain og Abel hadde hver sin tvillingsøster, og avviser ikke den muligheten. Luther heller mot at Kain allerede var gift da han drepte Abel. Han begrunner det med at både Kain og Abel var relativt voksne, siden det står hvilket yrke de hadde. Luther trekker også fram at det ville ha vært vanskelig for Adam og Eva å gi bort en datter til hustru for Kain, etter at han hadde drept sin bror. Når det gjelder hvem Kain skulle være redd for, måtte det være hans søsken og deres etterkommere, både de som levde og de som skulle komme.

Utenombibelske argumenter

I de etterfølgende kapitlene står det om hvordan menneskeheten ble mer og mer fordervet, og hvordan dette førte til at dommen kom, i form av en global oversvømmelse. Luther oppfatter også dette som historiske hendelser. Kreasjonismen forsvarer Luthers tolkning av det Bibelen forteller om skapelsen, og kreasjonismen utfordrer alle utenombibelske argumenter for å tolke Bibelen annerledes. Det samme gjorde Martin Luther i sin tid.