Flere filosofier skaper splid blant mennesker som kaller seg kristne i vår tid. Mange av disse konfliktene hadde vært unngått dersom Bibelen sin oppfordring og oppskrift for å avsløre disse hadde blitt fulgt. I debatten rundt skapelsen viser dette seg tydelig. Det som på mange måter skiller denne fra andre debatter er at det som står i Bibelen er lett å forstå. Dersom ord, setninger, sjanger og kontekst skal ha noe å si så hadde det ikke vært behov for å debattere skapelsen i det hele tatt. Grunnen til at det likevel er kontroversielt er fordi mennesker hevder å besitte sannhet og kunnskap som underminerer Bibelens tydelige budskap. Men er denne kunnskapen så entydig som man kan få inntrykk av?

En agnostikers bekjennesler

David Berlinski er filosof, molekylær biolog og matematiker og selverklært agnostiker. Hva tenker han om vitenskapens viten i møte med religiøse svar? Han sier følgende:

Har noen gitt beviser for at Gud ikke eksisterer? Ikke i nærheten engang.

Har kvantekosmologi forklart universets tilblivelse og hvorfor det er her? Ikke i nærheten engang.

Har vitenskapen forklart hvorfor vårt univers ser ut til å være fin innstilt for at liv skal eksistere? Ikke i nærheten engang.

Er fysikere og biologer villige til å tro omtrent hva som helst så lenge det ikke er religiøse svar?  Ganske nær sannheten.

Har rasjonalisme i moralske spørsmål gitt oss forståelse av hva som er godt, hva som er rett og hva som er moralsk? Ikke i nærheten engang.

Har sekularismen i det forferdelige 20. århundre vært en kraft for godhet? Ikke i nærheten av å være i nærheten engang.

Finnes det en smal og undertrykkende ortodoksi i tanke og mening innenfor vitenskapen? Ganske nær sannheten.

Finnes det noe i vitenskapen eller dens filosofi som rettferdiggjør kravet om at religiøs tro er irrasjonelt? Ikke omtrentlig i nærheten engang.

Er vitenskapelig ateisme en betydningsløs øvelse i intellektuell forakt? Innertier!

Filosofier eller sannhet?

Vitenskapen hevder å ha gode beviser for en teori om vårt opphav. Det tror ikke denne agnostikeren og mange med han noe på. Det tror heller ikke vi i SKAPER etter å ha gått igjennom mange av de såkalte bevisene. Det som står veldig klart er at dette ikke handler om vitenskap, men om forskjellige filosofier og verdensbilder som man i utgangspunktet antar som sannhet for deretter å bygge bevis rundt disse filosofiene ved hjelp av vitenskap. Det gjør man ved å tolke vitenskapelige observasjoner i vår tid inn i sin egen filosofi og verdensbilde. Men du trenger ikke ta SKAPER sitt ord for det. Michael Ruse er professor i filosofi og zoologi og sier:

«Evolusjon er utpekt som en ideologi, en verdslig religion – et fullverdig alternativ til kristendommen, med mening og moral. Jeg er en ivrig evolusjonist og en tidligere kristen, men … litteralistene (altså slike som SKAPER) har helt rett. Evolusjon er en religion. Dette var sant for evolusjonen i begynnelsen, og det gjelder evolusjonen fremdeles i dag … Evolusjonen kom derfor til som en slags sekulær ideologi, en eksplisitt erstatning for kristendommen.» (Ruse, M., How evolution became a religion: creationists correct? National Post, pp. B1,B3,B7  13. mai, 2000.)

Ideologi som fundament

Dette med å tolke observasjoner innenfor sin ideologi gjelder ikke eksklusivt for de som tror på evolusjon i form av urcelle til urmaker. Alle mennesker som vil gi svar om en uobservert fortid er påtvunget å tolke nåtidens observasjoner i lyset fra en tro om fortiden, med mindre man har et vitnesbyrd fra en observatør av fortiden å forholde seg til.

Artikkelforslag: Evolusjonsteoriens utfordringer

Nylig avdøde Stephen Hawking bekrefter dette når han sier i en av sine bøker at før man kan lage en kosmologi, altså lære om verdensrommets tilblivelse, så må man først ha en ideologi i bunn. Man må med andre ord starte med en filosofi som ikke kan bevises vitenskapelig. Dette er annerledes enn en vitenskapelig hypotese som nettopp først kan være vitenskapelig når det er mulig å falsifisere den.

Sett din lit til Herren

Bibelen ber oss om å ta oss i vare for menneskeskapte filosofier. Paulus levde midt imellom grekere som var svært opptatt av filosofi og som satte sin lit til Aristoteles og Platon og lover om logikk og menneskers rasjonalitet. De satte sin lit til menneskelige virkemidler for å avgjøre kunnskap og væren, det som på fint blir kalt epistemologi og ontologi. Midt i dette skriver Paulus til menigheten i Kolossæ:

«Pass på at ingen får fanget dere med visdomslære og tomt bedrag som stammer fra menneskelige overleveringer og grunnkreftene i verden og ikke fra Kristus.» Kolosserne 2:8

Den engelske oversettelsen sier det rett slik det står i den greske grunnteksten: «Take heed lest there shall be any one that maketh spoil of you through his philosophy.» Man trenger ikke å være rakettforsker for å forstå hvem Paulus sikter til. Dessverre er det nettopp tankene til de greske filosofer som preger moderne kristnes måte å avgjøre hva som er sannhet på. Man stoler mest på logikkens lover og menneskers rasjonalitet stikk i strid med Salomo som skriver:

«Sett din lit til Herren av hele ditt hjerte, og stol ikke på din forstand! Tenk på ham på alle dine veier! Så skal han gjøre dine stier rette …» Ordspråkene 3.5-6

Artikkelforslag: Guds Ord står fast

Granske skriftene

Hele Bibelen er like tydelig flere plasser. Kristne skal finne sin filosofi og livsanskuelse i Kristus fordi Han er sannheten. Det finnes to Bibelske måter å komme frem til hva som er sant. Den ene er å granske skriftene for å se at det du hører stemmer. Noen vil innvende at det er ting Bibelen ikke forteller noe om og da kommer man til metode nummer to. Man skal teste frukten.

Er kristne i Norge flinke til å bruke noen av disse metodene? Det er metoder som egentlig er veldig enkle i bruk. Granske skriftene kan alle som har en Bibel gjøre og du er lovet hjelp dersom du ber Den Hellige Ånd åpenbare Ordet for deg. For Ånden utforsker alle ting, også dybdene i Gud og vil gi kunnskap til enhver som ber han om det. Det er et løfte enhver som stoler på Ordet har. (1Kor 2:10)

Artikkelforslag: Kan kristne stille spørsmål ved Bibelen?

Treet kjennes på frukten

Den andre testen er like enkel for Jesus sier:

«Et godt tre bærer god frukt, et dårlig tre bærer dårlig frukt. Et godt tre kan ikke gi dårlig frukt, og et dårlig tre kan ikke gi god frukt.» Matteus 7:17-18

For en som tror dette er det ikke vanskelig å dømme verdens filosofier og tanker fordi fruktene er lett gjenkjennelige. Dette kan høres veldig svart hvitt ut for moderne mennesker. Grunnen er at mange lever i en vrangforestilling om at det finnes såkalt nøytral grunn. Dette avfeier Jesus, og er igjen svært svart hvitt når han sier:

«Den som ikke er med meg, er mot meg. Og den som ikke samler med meg, han sprer.» Matteus 12:30

Tre setninger senere sier han:

«Ta et tre: Enten er det godt, og da er også frukten god, eller det er dårlig, og da er også frukten dårlig. Treet kjennes på frukten.» Matteus 12:33

Hva med å bruke dette for å se på den rådende filosofi rundt vårt opphav?

Sannhet i skaperverket

Darwin var en mann som beskrev en del faktiske ting som skjer i skaperverket, som for eksempel adapsjon/tilpasning. Han beskrev hvordan det i en forgjengelig verden foregår et naturlig utvalg der den best tilpassede skapningen overlever. Det er vitenskapelig og ubestridt. En naturlig observasjon er ikke en filosofi og en får ikke noe frukt fra en beskrivelse av sannheter i skaperverket. Det får man først når man putter inn en filosofi og i Darwins tilfellet er filosofiene millioner av år, at alt levende har samme forfar, det skjer en utvikling fra enkelt til komplekst og noe/noen er mer utviklet enn andre. Ingenting av dette var vitenskapelig når Darwin hevdet det og til tross for intens forskning er det fortsatt ikke det.

Artikkelforslag: Evolusjonsmantraet

Darwins skjulte sider

La oss se på fruktene av Darwin og de filosofier som følger med i kjølvannet av hans tanker og arbeid. Hvordan var Darwin som person? En av hans biografer skriver: Etter eget vitnesbyrd var han en sadist som hadde stor glede i å torturere og drepe dyr. Fra han var 17 år dedikerte han somrene til å drepe dyr. Ikke for kjøttet, men for gleden av å drepe. Dette burde skape hoderystelse for kristne som leser sin Bibel der det står i ordspråkene:

«Den rettferdige har omsorg for sin buskap, de urettferdige er uten hjertelag.» Ordspråkene 12:10

Når Darwin gjorde seg klar til å reise med skipet Beagle så utstyrte han seg med flere skytevåpen for som han sa, han håpet han kunne få skutt noen kannibaler. Han håpet å få drepe noen mennesker! Mer om dette kan leses her: http://www.icr.org/article/darwins-passion-for-hunting-killing/

Flere bøker er skrevet om Darwins psykologiske problemer. Listen er alt for lang til å liste opp her, men det begynte da han var 16 år og da han var 28 år så var han ute av stand til å fungere pga. mentale forstyrrelser. Michael Ruse konkluderer med at han levde som mentalt invalid de siste 43 årene av sitt liv. I boken «Intellectuals» av Paul Johnson tar han for seg livet til flere kjente intellektuelle. Gjennom personer som står bak filosofier og tanker som preger vår nære historie og vår egen tid er det en ting som er utvetydig klart. Du får ikke god frukt av et dårlig tre.

Darwinistisk filosofi i praksis

Hva er fruktene av de filosofier Darwin støttet seg til og var med å utvikle selv? David Berlinski var innom det tidligere. Vi kan nevne sosialdarwinismen som er en sterk medvirkende årsak til at flere hundre millioner mennesker er drept. Dersom vi tar med andre filosofier som helt og delvis er bygget på Darwins tankegods så kan vi ta med abort og legge til 1 milliard ufødte liv. Hans tanker falt i god jord hos mennesker som avlet frem nazisme og kommunisme. Det er Darwins tanker som ifølge Richard Dawkins gjør det mulig å være «An intellectually fulfilled atheist»

Darwins tanker er selve grunnlaget for ateismens oppblomstring i moderne tid. En retning der Gud selv gir etterfølgerne følgende merkelapp: Dårer. I tillegg til Darwin sin personlige frukt og hans filosofi sin frukt i samfunnet, hva blir den teologiske frukten når denne type filosofi forsøkes koblet sammen med Bibelens virkelighetsbeskrivelse?

Artikkelforslag: Åndskampen om Skaperen

Død og lidelse i millioner av år?

Darwinistisk tankegods bryter ned Bibelens vitnesbyrd og troverdighet fordi de tar bort den gode begynnelsen ved å innføre millioner av år med lidelse, sykdom, naturkatastrofer og død før syndefallet. Det tar bort muligheten for at Adam var det første mennesket. Det tar bort syndefallets historisitet og konsekvens og underminerer selve grunnlaget for Jesu stedfortredende soningsdød og dermed evangeliet selv. Det underminerer Guds dom i form av flommen og troverdigheten av den kommende dom. Det underminerer det første bud, Gudsfrykt. Det gjør kristen tro til en blind tro der man skal tro på hendelser i fremtiden på tross av at fortiden overhodet ikke var slik Gud beskriver den.

Det river ned Guds karakter da Gud blir gjort til en løgner. Gud blir en som har brukt død og lidelse i millioner av år i sin skapelsesprosess og attpåtil kalt det godt. Det ondes problem blir uoverstigelig og gir mennesker grunn til å spotte Gud. Det fører til at mennesker spotter tanken om at Jesus skal komme igjen. Det underminerer skaperordningene. Tanken om mannen og kvinnens rolle ovenfor hverandre og innen kirken. Det underminerer skaperordningen ekteskapet som noe mellom en mann og en kvinne. Tankene har ført til et enormt frafall fra sann kristentro og har mye av skylden for den situasjonen kirken i vesten nå befinner seg i.

Frukten fra Darwin er gjennomgående pill råtten i alle fasetter der man går den etter i sømmene. De som vil ha Darwin kan få han, men de filosofiene er ikke et tolkningsfilter for å forstå 1.Mosebok og Bibelen som helhet riktig.

Artikkelforslag: Klokketro på evolusjon?

Det var svært godt

Dersom Bibelens lære om å kjenne treet på frukten hadde blitt anvendt av kristne hadde denne artikkelen vært unødvendig. Aldri før i historien har vel Paulus sin formaning til Timoteus vært mer presserende:

«Vend deg bort fra det ugudelige og tomme snakket og innvendingene fra den kunnskapen (vitenskapen) som bare i navnet er kunnskap. Noen har bekjent seg til den og dermed forvillet seg bort fra troen.» 2.Tim 6.20-21

Ta heller med deg et trosbærende prinsipp fra 1.Mos. 1 som kan gi deg full visshet i troen. Når Gud konkluderer med noe kan det være greit å gi akt. Guds konklusjon over skaperverket er at det var svært godt. Dersom du tror det blir ditt gudsbilde og verdensbilde helt annerledes enn om du tror at vår historie er preget av en liten evighet med lidelse. Siden det en gang var godt kan du ha full visshet i håpet om at det en gang skal bli godt.

Artikkelforslag: Jeg tror på himmelens og jordens Skaper

Apologetikk

Trosforsvar får man ikke ved å bruke greske filosofers tanker om menneskelig logikk og rasjonalitet. Det har dessverre ført moderne kristenhet inn i en blindgate av forvirring. Apologetikken må ikke bli kidnappet av filosofer. De beste trosforsvarere er som Paulus ville sagt det de som ikke går omveier eller bruker fine ord, men de som legger ut Ordet og lar det få gjøre sin gjerning slik Gud selv har lovet.

Dette er apologetikk, dette er å forsvare håpet vi har i Kristus Jesus.

«For vel går vi fram på menneskelig vis, men vi kjemper ikke med menneskelige midler. Våre våpen er ikke fra mennesker, men har sin kraft fra Gud og kan legge festninger i grus. Vi river ned tankebygninger og alt stort og stolt som reiser seg mot kunnskapen om Gud. Vi tar hver tanke til fange under lydigheten mot Kristus.» Korinter 10:3-5

Skaperverk, syndefall og oppstandelse

Den verdenskjente, brilliante genetikeren, tidligere ateisten og teistiske evolusjonisten, nå bibelsk kreasjonist John Sanford sier noe som har funnet stor gjenklang hos meg fordi det er akkurat det samme som jeg selv har fått erfare i eget liv. Han sier:

«Når jeg forstod at Gud skapte et perfekt skaperverk, at det var et faktisk syndefall, og at Gud reiser oss opp igjen gjennom å ofre sin egen sønn, så snudde det opp ned på min tro. For selv om jeg hadde vært en kristen i 10 år, så var jeg en utrolig svak kristen. Alle sider ved min tro ble forandret ved å mer fullstendig underordne seg Gud og tro på Hans ord.»

Soli deo gloria!

 

SKAPERKONFERANSE 2018