Har du lyst å høre en biolog med doktorgrad fortelle om Guds fantastiske skaperverk i naturen? Og vil du høre hvordan biologien viser at vi kan ha full tillit til Skriften? Og hva med å høre en internasjonalt anerkjent professor vitne om hvordan han i sin forskning kan vise til en allmektig Skaper? I pinsehelgen ærer vi Skaperen av himmel og jord på en flott SKAPERKONFERANSE i Oslo sammen med norske, britiske og amerikanske vitenskapsmenn og teologer.

Skaperen

Jesus Kristus, vår evige frelser, leser vi om i Johannes evangelium. Her presenteres han som Ordet i denne fantastiske teksten som er så dyp på så mange måter, og samtidig så enkel.

I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved ham, uten ham er ikke noe blitt til. (Joh 1,1)

Jesus var i begynnelsen, Gud Fader var i begynnelsen, Ånden var i begynnelsen. Vår treenige allmektige Gud er evig, og himmel og jord er skapt av Ham. I sin nåde, og til Hans ære, er vi mennesker skapt og gitt liv. Og er vi skrevet inn i livets bok, vil vi oppleve å leve evig som Guds folk i Hans nærvær, på en ny himmel og en ny jord. Denne jorden og dette universet (himmelen) skal forgå, de skal bli fortært av ild, sier Bibelen. Men hvordan skal Gud skape en helt ny jord og et helt nytt univers? På hvilken måte skal det skje, når skal det skje og hvor lang tid vil Han bruke? Vi leser om hendelsen i blant annet Jesaja 65, Andre Petersbrev 3 og Åpenbaringen 21. Vi blir her fortalt hva (ny himmel og ny jord), men ikke når, hvordan eller hvor lang tid det skal ta. Men denne himmelen og denne jorden har Gud fortalt mer om. Han har fortalt både når, hvordan og hvor lang tid Han brukte:

Når?

Vet vi noe om når Gud skapte?

I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. (1 Mos 1,1)

Du, Herre, grunnla jorden i begynnelsen, og himmelen er et verk av dine hender. (Hebr 1,10)

For i de dager skal det komme en trengselstid som det aldri før har vært, fra Gud i begynnelsen skapte verden og til nå, og som det aldri mer skal bli. (Mark 13,19)

Ok, så Gud skapte «i begynnelsen», det forstår vi, men når var begynnelsen? Kan «begynnelsen» knyttes til andre hendelser?

Men fra begynnelsen av, ved skapelsen, skapte Gud dem som mann og kvinne. (Mark 10,6)

Vent nå litt – så sier Bibelen at Gud skapte mann og kvinne, Adam og Eva, fra begynnelsen av? Ja, ikke bare fra begynnelsen, men her er det selve Skaperen, Ordet, Jesus Kristus som taler til folket i Judea og forteller at Gud skapte Adam og Eva fra begynnelsen av – og Jesus presiserer at det er «ved skapelsen». Dette stemmer da også med det vi skal lese etter å ha undersøkt hvordan Gud skapte.

Hvordan?

Så, Gud skapte himmelen og jorden, og Adam og Eva, fra begynnelsen, ved skapelsen. Men hvordan? Ved hvilken metode eller teknikk?

Gud sa: (1 Mos 1,6ff)

Men hva var resultatet av det «Gud sa»?

Og det ble slik. (1 Mos 1,7ff)

Han talte, og det skjedde, han befalte, og det sto der. (Sal 33,9)

De skal lovsynge Herrens navn, for han befalte, og de ble skapt. (Sal 148,5)

Men hvordan skapte Gud det første mennesket, da?

Det første mennesket, Adam, ble en levende sjel. Den siste Adam ble en ånd som gir liv. Det åndelige var altså ikke det første, men det sjelelige. Deretter kom det åndelige. Det første mennesket var fra jorden og skapt av jord, det andre mennesket er fra himmelen. 1 Kor 15,45-47

Hvor lang tid?

Hvor lang tid brukte Gud på å skape alt dette?

Så var himmelen og jorden fullført, med hele sin hær. Den sjuende dagen fullførte Gud det arbeidet han hadde gjort, og den sjuende dagen hvilte han fra hele det arbeidet han hadde gjort. Gud velsignet den sjuende dagen og helliget den. For den dagen hvilte han fra hele sitt arbeid, det som Gud hadde gjort da han skapte. (1 Mos 2,1-3)

Så skapelsen var fullført på seks dager og Gud hvilte på den syvende dagen? Er det andre steder i Bibelen som bekrefter det? Ja, og ikke noe hvilket som helst sted. Nemlig i selveste de ti bud. Dette var ikke bare skrevet med Guds egen finger på steintavlene Han gav Moses på fjellet. Før Gud skrev på steintavene hadde Israels folk forberedt seg i tre dager i påvente på at Gud skulle tale til Moses i hele Israels folks nærvær. De hørte Gud talte til Moses disse ordene, og senere så de ordene skrevet på steintavlene:

For på seks dager laget Herren himmelen og jorden, havet og alt som er i dem; men den sjuende dagen hvilte han. Derfor velsignet Herren sabbatsdagen og helliget den. (2 Mos 20,11)

Og denne ferdigstillelsen og hviledagen er også nevnt av Paulus.

Guds gjerninger var riktignok fullført da verdens grunnvoll var lagt. For et sted har han sagt om den sjuende dagen: Så hvilte Gud på den sjuende dag fra alle sine gjerninger. (Hebr 4,3b-4)

Magasinet SKAPER

Vi i SKAPER ønsker at så mange som mulig skal få høre dette fantastiske budskapet. Derfor utgir vi ut magasinet SKAPER helt gratis. Du som har lest helt hit får gleden av i dag når denne artikkelen utgis, fredag 8/4, å lese magasinet SKAPER før offentlig publisering i avisen Dagen til nesten 15000 husstander i Norge. Ha en velsignet lesing. Trykk her

SKAPERKONFERANSEN

Vi ser altså at skapelsen av himmel og jord er en virkelig hendelse. Vi vet når Gud skapte, vi vet hvordan Han skapte og vi vet hvor lang tid Gud brukte på å skape. På SKAPERKONFERANSEN kan du høre mer om detaljene i skaperhandlingen og lære mer om hvordan selve skaperverket vitner om Guds herlighet. Les mer om programmet for konferansen, foredragsholderne fra både inn- og utland, hvilken bakgrunn de har og hvordan du kan melde deg på på nettsiden eller på Facebook.

Gratis inngang

Og forresten – konferansen har gratis inngang! Velkommen til SKAPERKONFERANSEN 2022 i Fellesskapshuset på Holmlia i Oslo!