SKAPER er en forening som jobber med trosforsvar. SKAPER tror at Bibelen taler klart om de ting som danner fundamentet for all bibelsk tro, og at det i Bibelen finnes en tydelig tidslinje som legger grunnlaget for de sentrale deler ved frelsende tro.

SKAPER vil holde fast på en historisk Adam, et historisk syndefall, og dødens inntog i verden som en historisk hendelse etter at skaperverket opprinnelig var uten lidelse og død. Vi tror på en historisk forbannelse av skaperverket som gjorde det overmåte gode og fullførte skaperverket forgjengelig, en forgjengelighet som vil medføre en avvikling av den skapte verden slik vi kjenner den. Vi vil fastholde en historisk dom fra Gud i form av Noahs flom, og Guds rett som skaper til å dømme levende og døde. Disse hendelser i tiden er grunnlaget for menneskers behov for frelse som skjedde historisk og legemlig ved Jesu soningsdød på korset.

SKAPER mener Bibelen via sine slektstavler, historiefortelling og vitnesbyrd fra Jesus og apostlene om at mennesket har vært på jorden siden begynnelsen og verdens grunnvoll ble lagt gir et tydelig vitnesbyrd om jordens alder. Fortellingen om den første Adam er vesentlig fordi Gud allerede her forteller i detalj hvordan han vil frelse menneskeslekten via den siste Adam, Jesus Kristus.

SKAPER mener at å fastholde historien fra begynnelsen er essensiell for et menneskes gudsbilde.

Jes. 46:9-10a Husk de første ting fra gammel tid! For jeg er Gud, og ingen annen, jeg er Gud, og ingen er lik meg. Fra begynnelsen forteller jeg slutten, på forhånd forteller jeg det som ikke har hendt.

Å huske de første ting minker faren for å stille seg i en posisjon der man gjør Gud til en løgner i det han har gjort og sagt gjennom historien og det han vil gjøre til slutt.

Kristen lære:

Kristne læresetninger deles ofte opp i nivå av viktighet.

  1. Det første nivået handler om spørsmål som definerer om en er kristen eller ikke kristen.
  2. Det andre nivået er spørsmål som er avgjørende for hvilket kirkesamfunn man tilhører, samtidig som man vil tenke at mennesker i andre kirkesamfunn har en kristen tro.
  3. Det tredje nivået er spørsmål som mennesker kan ha forskjellig syn på, men likevel arbeide i samme kirkesamfunn og gå i samme menighet.

Spørsmålet om jordens alder er isolert sett et spørsmål som befinner seg på nivå 3. SKAPER mener at mennesker kan ha et annet syn i dette spørsmålet enn oss og likevel være frelst, og gode kristne brødre man kan samarbeide med, lytte til og lære mye godt fra. Dette har ut fra tilbakemeldinger vist seg viktig for oss å presisere og er et standpunkt SKAPER hele tiden har hatt og fortsatt vil ha.

Flere spørsmål som befinner seg på nivå 3 kan gjennom historien få en viktigere betydning enn de isolert sett har dersom kultur, menneskelig antatt kunnskap, eller en utvikling i kirken selv gjør at disse spørsmålene blir dratt inn i en større sammenheng som berører lærespørsmål av mer sentral karakter.

Nivå av viktighet for en ung skapelse

Verdens største evangelikale kirkesamfunn Sørbaptistene sin viktigste presteutdanningsinstitusjon Southern Baptist Theological Seminary ledes av Dr. Albert Mohler. Han sier om spørsmålet om jordens alder: «Jeg mener å være bundet av Skriften, som lest av kirken i 1800 år, og et syn som er i harmoni med og bekreftet av andre tekster i Det Gamle Testamentet utenfor 1.Mosebok. Jeg tror at å omfavne en gammel jord kommer med teologiske og hermeneutiske konsekvenser som har effekt i vidt omfang, og som har potesielt ødeleggende og læremessig skadelige følger.» Videre sier Dr.Mohler: «Jeg tror at en gammel jord posisjon åpner en dør og svekker det nødvendige trosforsvar mot det jeg tror vil påvirke forkynnelsen av evangeliet (karigmatic significance), og gir katastrofal teologisk skade.»

På tross av at spørsmålet om jordens alder befinner seg på nivå 3 mener SKAPER at åpning for lange tidsperioder før, under eller etter skapelsesuken åpner en dør til å kompromisse med bibelske sannheter som befinner seg på både nivå 2 og nivå 1 trosmessig og som derfor av de som benytter seg av denne døren vil kunne påvirke forkynnelsen av evangeliet.

Kirkens tradisjonelle syn

SKAPER vil anerkjenne at det er mennesker som holder et annet syn på jordens alder enn det vi holder som vi står godt sammen med i de sentrale lærespørsmål. Samtidig er det slik SKAPER opplever det en tydelig utglidning innenfor den norske kristelighet i sentrale spørsmål som vi opplever kommer som et resultat av påvirkning fra menneskelig filosofi og antatt kunnskap innenfor vitenskapen og ikke som et resultat av hva Bibelen sier.

SKAPER ønsker å vitne om at Bibelen gir oss et verdensbilde som er annerledes enn det som har regjert de 200 siste årene og som avviker fra den kristne kirkes tradisjonelle syn de første 1800 år. SKAPER sitt syn er ikke nytt, men har vært det dominerende tilbake til starten av den kristne kirke. Det nye er at en del kristne forskere ikke godtar det paradigmet som observasjoner tolkes under i dag og har begynt å bruke også vitenskapelige argumenter i sitt trosforsvar for å fastholde kirkens tradisjonelle syn.

Det gode budskapet

I Bibelen ser vi skapelsen av en verden som var fullkommen, uten død og lidelse. En skapelse som gir håp om en ny jord der rettferdighet bor. Dette mener vi det også finnes gode vitenskapelige grunner for å holde fast ved selv om SKAPER i jubileumsåret for reformasjonen og i fremtiden først og fremst vil holde fast Skriften alene som rettesnor for tro, liv og lære. Dette er et godt budskap, og SKAPER opplever det som en naturlig del av Det Gode Budskapet fra Skaperen.