Jorden ble ifølge Bibelen til ved av at Gud talte sitt ord og skapte den av intet. Selve skapelsen er både en trossak (Hebr 11,3) og et vitenskapelig faktum som alle må forholde seg til (Rom 1:19f).

Artikkelen er del av serie med tema «VANN». Først utgitt i magasinet SKAPER mai 2022.

– Ved tro skjønner vi at verden er skapt ved Gud- For det en kan vite om Gud, ligger åpent for dem, for Gud har åpenbart det for dem. For hans usynlige vesen, både hans evige kraft og hans guddommelighet, har vært synlig fra verdens skapelse av. Det kjennes av hans gjerninger, for at de skal være uten unnskyldning. Rom 1,19f

Bibelen forutsier i Andre Petersbrev kapittel 3 at det i den siste tid vil være mennesker som nekter for at Jesus vil komme igjen. Dette begrunner de i at historien går sin gang uten Guds inngripen. Peter svarer på dette med å si at de med vilje overser hvordan jorden ble til ved Guds Ord, ut av vann, gjennom vann og at den ved dette vannet ble oversvømt igjen (i flommen). På samme måte er jorden også spart til ilden, som skal oppsluke jorden i forbindelse med Jesu gjenkomst. Gud har med andre ord grepet inn gjennom historien og vil også gjøre det i fremtiden. Det er derfor ingen grunn til å stille spørsmåltegn ved realiteten i at Jesus kommer igjen.

Troen på skapelsen er slik sett relevant også i forhold til troen på det Bibelen lærer om de siste tider. Når vi tror at Gud taler sant i sitt Ord om det som har skjedd, blir det naturlig å stole på hans Ord, også om det som kommer. Sentrum i hele denne troen er Han som både var til stede i skapelsen (Kol 1,16), gjennom historien, som selv ble menneske og besøkte sitt skaperverk – og som en dag, snart, skal komme igjen, Jesus Kristus.

I denne artikkelserien setter vi et særlig fokus på vannets rolle i bibelhistorien. Som vi leser over skapte Gud jorden ut av vann og gjennom vann. Slik skaper han også det enkelte menneske. Den biologiske fødselen gjenspeiles i skapelsen av jorden. Senere blir jorden «døpt» i flommen – som er et bilde på dåpen i vann (1 Pet 3,20f). Både mennesker og jorden skal også lutres ved ild (1 Pet 1,17 og 2 Pet 3,10). Gjennom hele historien viser Gud glimt av frelseshistorien som gjelder det enkelte mennesket som blir frelst. Det er stort å se de mange sammenhengene som ligger her.

Guds Ord står fast og både de åndelige og materielle påstandene i Bibelen er troverdige. Slik er det også med det faktum at jorden ble til ut av vann. Evolusjonslæren forteller en historie om en glødende kule som til slutt stivnet. Så begynte det å regne og livet oppsto etter noen milliarder år. Bibelens historie er annerledes. Gud skapte alt som er på seks dager for noen få tusen år siden. Først var jorden dekket av vann og det tørre land kom til syne på dag tre.

En av måtene vi kan se dette på er nettopp ved å se på vannet. Hver gang det regner fraktes sedimenter og mineraler fra jordens overflate og ut i havet. For hver dag som går slik blir havet stadig saltere. Regner vi oss tilbake ser vi at havet for ikke lenge siden kanskje var tilnærmet ferskt. Så startet avrenningene og ledet oss frem til slik det er i dag. Det er vanskelig å se for seg at denne prosessen skulle ha pågått i millioner av år.

Det samme gjelder også erosjonen som skjer når vann og vind hvert år sliper ned fjell. Kontinentene ville vært erodert bort mange ganger i løpet av de millioner av år erosjonen skal ha pågått – om tidsperspektivet i evolusjonslæren skulle stemt. Men nettopp i dette fjellet mener man jo å kunne se spor av de ulike lagene som skulle tilsvare tidsepokene i evolusjonen.

Men sporene vi finner i naturen i dag peker ikke i retning evolusjon og millioner av år, men i retning av en skapelse ved Guds Ord ut av vann og gjennom vann, for noen få tusen år siden. Mange spor peker også i retning en flom som dekket jorden og la ned lag på lag av sedimenter. Sporene passer med tidsangivelsene vi finner i Bibelen når den lærer at Gud skapte verden på seks dager og at slekters gang fra Adam til Jesus gikk over en periode på ca. 4000 år.

Dersom du ikke tror at Gud skapte verden på mirakuløst vis på grunn at havets saltinnhold eller andre vitenskapelige funn som du vil støte på i dette magasinet, så tro det i hvert fall fordi Guds Ord sier det:

– Min hjelp kommer fra Herren, himmelens og jordens skaper. Sal 121,2

– For han talte, og det skjedde. Han bød, og det sto der. Sal 33,9

– han som gjør de døde levende og kaller på det som ikke er til, som om det var til. Rom 4,17b

Les flere artikler i temaet VANN