Historien om Noah og Flommen vitner om dom, død og frelse i Jesus. Arken symboliserer kors-treet og Noahs familie blir frelst ved å være dekket av korset og sammen med han som var familiens overhode – for den frelste menighet, Jesus Kristus. Mye i historien om Noah peker på troens store spørsmål og sannheter, men historien er også sann i seg selv. Det skjedde virkelig at jorden ble dekket med vann.

Artikkelen er del av serie med tema «VANN». Først utgitt i magasinet SKAPER mai 2022.

Noen bibelvers viser på en spesiell måte hvordan Bibelen taler om en global flom og ikke en lokal flom. Noahs flom dekket ifølge Første Mosebok «alle høye fjell under himmelen» (7,19) og «Femten alen over fjellene steg det, så de ble helt borte.» (7,20). «Alt som er på jorden skal omkomme» (6,17) og «Bare Noah ble tilbake, og de som var med ham i arken.» (7,23). Noah skulle ta med seg dyr om bord «for å holde deres slekter i live på hele jorden» (7,3). Verden før flommen blir omtalt som «den gamle verden» (2 Pet 2,2) og «den daværende verden» (2 Pet 3,6) som gikk under.

Alt dette og mye mer viser at flommen ifølge Bibelen var global. Og hvor ble vannet av etterpå? Det er mange gode spørsmål om flommen – og også mange gode svar. Vannet ble skapt fra begynnelsen. Da Gud skapte jorden var den først oversvømt av vann, før det tørre land kom til syne (1 Mos 1,9). Da flommen kom, sendte Gud vann opp fra dypet som sammen med regnet, la jorden under vann. Vannet fra dypet refererer til havet, men trolig også vannreservoarer som lå under bakken, slik det ifølge forskere enda finnes i store mengder.

I det året av Noahs liv da han var seks hundre år gammel, i den andre måneden, på den syttende dagen i måneden, den dagen brast alle kilder i det store dyp, og himmelens sluser ble åpnet. Første Mosebok 7,11

Selv i dag er 71% av jordens overflate dekket av vann. Dersom vi hadde jevnet ut jordoverflaten slik at jorden hadde blitt helt kulerund ville det vært nok vann på jordens overflate til å dekke jorden med et 2,4 km dypt hav. Det er altså mer enn nok vann på jorden til å dekke den, gitt litt seismisk virksomhet. Akkurat dette regnestykket viser også at seismisk virksomhet både under og etter flommen alene kan ha bidratt til både å sette jorden under vann, men også å la tørt land komme til syne igjen etter hvert som fjellene steg opp av vannet på gitte områder.

Vitenskapelig henger dette veldig godt sammen med at de fleste av verdens høyeste fjell i dag består av sedimentære bergarter. Fjellene er altså, inkludert Himalaya og Mt. Everest, gammel havbunn. Mange av disse er fossilbærende og selv i Himalaya finner vi fossil av sjølevende skapninger. Flommen gir en troverdig forklaring på de geologiske fenomenene vi finner over hele kloden. Fjellene viser oss hvordan jorden en gang var oversvømt med vann og hvordan vannet har trukket seg tilbake, mens fjellene steg og verden ble seende ut omtrent slik den er i dag.

Guds dom over ondskapen var alvorlig ment. Men det er ingen fordømmelse for den som er i Arken, Kristus Jesus. (Rom 8,1)

Spørsmål og svar om Noahs ark

1. Hva er Noahs ark?

Beretningen om Noahs ark finner vi i Bibelen i 1. Mosebok kapittel 6 til 9. Noah får beskjed om å bygge en stor ark (kisteformet båt) for å redde seg, sin familie og representanter fra alle dyreslag fra en stor flom.

2. Hvem var med i arken?

Noah og hans kone, deres tre sønner og deres koner, totalt 8 personer. I tillegg var det ett par, han og hun, av hvert dyreslag av de urene dyrene og 7 par av hvert slag av de rene. Unntak var dyr som ikke puster og dyr som lever i vann.

3. Hvor stor var arken?

Arken var omtrent 150 meter lang, 25 meter bred og 15 meter høy. Den hadde tre etasjer. Målene er i Bibelen oppgitt i alen som tilsvarer avstanden mellom fingerspiss og albue, ca. 50 cm. Det totale volumet tilsvarer ca. 500 jernbanevogner.

4. Når skjedde flommen?

Når vi leser slektstavlene og tidfestingene i første mosebok finner vi ut at flommen må ha inntruffet ca. i år 1656 etter skapelsen. Ut fra resten av stamtavlene i Bibelen vet vi at det nå er 4-5000 år siden.

5. Dekket flommen hele jorden?

Ja, Bibelen sier at vannet sto 15 alen over fjellene og er tydelig på at alt landlevende liv som puster og som ikke var i arken omkom. Peter kaller den verden som var før flommen for «den gamle verden» og «den daværende verden» (2 Pet 2,5 og 3,6).

6. Hvor lenge var Noah i arken?

Total varighet var omtrent ett år (ca. 370 dager). Det regnet i 40 dager. Vannet sto høyt over jorden i 150 dager. Tiden det tok før vannet var sunket så mye at Noah og familien kunne gå ut utgjør mesteparten av den øvrige tiden. Se 1 Mos 7-8.

7. Kan fossiler ha blitt til i flommen?

Mye tyder på at store oversvømmelseskatastrofer er en god forklaring på dannelse av sedimentære bergarter med fossiler, olje og gass. Vi vet også i dag at dette ikke trenger å ta lang tid. Vi kan for eksempel lage olje av planterester på ganske kort tid. Bibelen gir dermed en god forklaring på at ca. 75% av jordens overflate nettopp er sedimentære bergarter med olje, gass og masse fossiler.

8. Hvordan var klimaet før flommen?

Dette vet vi lite sikkert om men en del funn tyder på at det var nokså annerledes og trolig mye bedre. Det er for eksempel funnet fossiler av tropiske planter i arktiske strøk. Mange av fossilene som finnes er også unormalt store. For eksempel har bevere og pingviner vært på størrelse med nåtidens mennesker. I Bibelens skapelsesberetning står det om vann over hvelvingen. Noen tror derfor at det var en «drivhusvannkappe» rundt jorden i atmosfæren som sørget for et mye bedre klima før flommen.

9. Hvordan fikk alle dyr plass i arken?

Om bord i arken var landlevende dyr som puster, én hann og én hunn av hvert av de urene dyreslag og syv hanner og syv hunner av de rene slagene. Dyrene ble skapt hvert etter sitt slag og ble med i arken hvert etter sitt slag. Å definere ordet «slag» er vanskelig, men litt forenklet tenker vi at de dyrene som kan få avkom sammen er samme slag. I så fall var det 2 hundedyr, 2 kattedyr, etc. med i arken. Totalt snakker vi da ut fra beregninger om maksimalt opp mot 30 000 dyr med gjennomsnittsstørrelse som en sau. Dette ville det vært grei plass til i arken.

10. Hva spiste rovdyrene om bord?

Noen dyr går i vinterdvale. Kanskje var noen dyr i dvale på arken også, men Noah fikk beskjed om å ta med planter til mat for dyrene. Derfor var det nok mange dyr som spiste også. Trolig spiste også rovdyrene planter denne tiden. Slik var det jo også i begynnelsen. Se 1 Mos 1,30.

11. Hva skjedde med dyrene etterpå?

Dyrene formerte seg og ble spredt ut over jorden. Naturlig utvalg, isolerte populasjoner og mutasjoner har ført til at slagene har forgrenet seg i mange ulike arter, men de tilhører fremdeles hver sine slag/dyrefamilier.

12. Hvor kom alt vannet fra?

Vannet kom fra dypets kilder og himmelens sluser. Det vil si at vannet kom både som regn og fra jordens indre. Jorden inneholder mye vann også i dag.

13. Hvor ble vannet av etterpå?

Faktisk er fortsatt 71% av jorden dekket med vann. Dersom vi hadde jevnet ut jordens overflate hadde vannet som er på overflaten i dag stått 2,4 km over hele jorden. De fleste høye fjell er sedimentære bergarter som har blitt til under vann og har trolig i stor grad løftet seg opp etter at trykket fra flomvannet avtok.

14. Hva lærer historien om Noah oss?

Fortellingen er historisk korrekt og forteller oss om Guds dom over synd og ondskap, og hans frelse. Hendelsen peker også fremover. Noah er et bilde på Jesus som lager en frelsesark for hele sin familie. Slik Noahs familie ble frelst i arken blir vi frelst ved å være i Jesus – det vil si ved å tro på at hans død på korset for syndene våre frigjør oss fra dommen som kommer.

Les flere artikler i temaet VANN