UNDRING SØKER VITEN SKAPER TRO GIR GLEDENGASJERER BIDRAG

TRO er fra vitenskapelig hold sett ned på. Det er nærmest et skjellsord, men selv de dyktigste vitenskapsfolk i verden i dag er ærlige om at mye av grunnlaget for flere vitenskaper er ideologi. Det er egentlig en fin måte å si at man må holde noe for sant, som aldri vitenskapelig kan bevises, før man kan begynne å drive vitenskapelig arbeid på et område. Dette gjelder historiskvitenskapelige retninger som for eksempel kosmologi, arkeologi, paleontologi, geologi og noe biologi. Innen alle disse fagfeltene er det mer eller mindre empirisk etterprøvbar vitenskap, men en god del er avhengig av en trosbærende ideologi som observasjoner blir tolket via. Ut ifra denne ideologien så skapes hypoteser som prøves bevist ut ifra det man finner.

Kristen TRO er helt annerledes, men har samtidig likheter. Bibelen sier at troen er en Gave fra Gud og Jesus sier at ingen kommer til han uten at Faderen først drar mennesker til han. Mennesker kan slik sett ikke bare «bestemme» seg for å TRO. Det må først skje en åndelig transaksjon. Samtidig har kristen TRO en grunnantakelse som aldri kan bevises vitenskapelig, nemlig at Gud finnes. Ut ifra denne antakelsen kan man prøve å finne ut om antakelsen stemmer ved å teste de funn man gjør i Bibelen. Salmene 34:8 «Smak og se at Herren er god»! Gjennom å teste «funnene» i Bibelen bygges bevis for Guds eksistens i den enkeltes liv. Samtidig bygges mer objektive bevis gjennom å forske historisk, arkeologisk, samfunnsfaglig, kosmologisk osv på hva Bibelen forutsier vi skal kunne finne og oppleve i skaperverket og i egne liv. Selv om disse bevisene er gode å ha så vil de aldri holde til en frelsende TRO. Det er kun Den Hellige Ånds åpenbaring og omvendelse fra egne synder og ved å ta imot Jesu tilgivelse at frelsende TRO kan skje.

Sitat som skaper engasjement

Det kan lyde fremmed, men vitenskapen vil for alltid stå i milliongjeld til Bibelske literalister.~Stephen Snobelen